Vybrat region
cz

Statutární záležitosti

Asseco Central Europe si plně uvědomuje důležitost zavedení a dodržování standardů Corporate Governance. V souladu se standardy polského trhu byly zakomponovány potřebné předmětné principy a metody řízení firem (tzv. best practices) do dokumentů a procesů Společnosti. Kodex o řízení společnosti schválilo představenstvo Společnosti a byl publikován jako Prohlášení společnosti o dodržování doporučení a principů obsažených v Kodexu o řízení společností pro firmy kotované na WSE dne 19. 2. 2016.

Udělení plné moci
S ohledem na slovenské legislativní požadavky doporučujeme akcionářům, kteří chtějí pověřit jinou osobu zastupováním na valné hromadě, aby využili k udělení plné moci přiložený formulář a podepsali za přítomnosti notáře. Vzhledem k existenci několika mezistátních dohod na úrovni ostatních států Evropské unie a Slovenska o vzájemném uznávání notářů ve veřejném styku se společnost rozhodla nevyužít apostilu na zplnomocněních potvrzených zahraničními notáři.
Zplnomocnění vyhotovené v jiném jazyce jako v přiloženém formuláři je potřeba soudně přeložit, přičemž se vyžaduje apostila.
Všechny náklady na vyhotovení plné moci si hradí akcionáři sami.

Výpis z obchodního rejstříku
Akcionář (právnická osoba) je povinen předložit originál anebo ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než tři měsíce.

Způsob hlasování na valné hromadě
V souladu se zněním stanov Společnosti představenstvo navrhne valné hromadě hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž skrutátoři budou ověřovat počet hlasů v jednotlivých hlasováních. V případě, že si průběh jednání vyžádá jiná organizační opatření, navrhne ho předseda valné hromady (anebo jiná osoba v souladu se zněním stanov) přímo na místě.

Rozhodování valné hromady
Počet hlasů akcionáře udává jmenovitá hodnota jeho akcií. Každá akcie o jmenovité hodnotě 0,033194 EUR představuje jeden hlas. Ke dni 22. prosince 2009 je základní kapitál Společnosti rozdělen na 21 360 000 ks akcií, každá ve jmenovité hodnotě 0,033194 EUR.

Oficiální jazyk valné hromady
Oficiálním jednacím jazykem valné hromady je slovenština. Jakékoliv úkony nebo postupy, při kterých akcionář potřebuje překlad do cizího jazyka si musí zajistit sám, přičemž si sám pokrývá i vzniklé náklady.

Další ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení zasedání valné hromady, jeho působnosti a o ostatních náležitostech souvisejících s valnou hromadou jsou součástí platného znění stanov společnosti Asseco Central Europe, a. s.

Informace zveřejňované před konáním valné hromady

Stanovy společnosti