Vybrat region
cz

Statutární záležitosti

Asseco Central Europe si plně uvědomuje důležitost zavedení a dodržování standardů Corporate Governance. V souladu se standardy polského trhu byly zakomponovány potřebné předmětné principy a metody řízení firem (tzv. best practices) do dokumentů a procesů Společnosti. Kodex o řízení společnosti schválilo představenstvo Společnosti a byl publikován jako Prohlášení společnosti o dodržování doporučení a principů obsažených v Kodexu o řízení společností pro firmy kotované na WSE dne 19. 2. 2016.

 

5. 10. 2016

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva

Akciová společnost Asseco Central Europe, a.s. se sídlem na adrese Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525, IČ 27074358, dále jen „společnost“

Tímto zveřejňuje rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 27, 9, 2016, které zní:

Veškeré listinné akcie české společnosti Asseco Central Europe, a.s. se přeměňují na zaknihované akcie. Lhůta k odevzdání akcií společnosti bude dva měsíce, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty určí představenstvo české společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy. Představenstvo provede veškeré další kroky nezbytné k realizaci zaknihování dosavadních listinných akcií bez zbytečného odkladu.

Toto rozhodnutí bylo realizováno formou změny stanov společnosti a je obsaženo v zápisu NZ 334/2016 ze dne 27. 9. 2016, sepsaném JUDr. Ivou Šídovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Platnéřská 6.

Vedle zveřejnění v Obchodním věstníku bude rozhodnutí uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zasláno akcionářům na adresu podle seznamu akcionářů.

 

Výzva akcionářům

Společnost vyzývá své akcionáře k odevzdání listinných akcií společnosti, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnuti v Obchodním věstníku. Společnost bude přebírat listinné akcie od akcionářů v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Po převzetí listinných akcií společnost vystaví akcionáři potvrzeni o jejich převzetí.

Každý akcionář je povinen při odevzdání listinných akcii Společnosti sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Nemá-li akcionář majetkový účet, zřídí si jej v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníka CDCP (banky a obchodníci s cennými papíry), jejichž seznam účastníků je uveden na URL www.cdcp.cz.

Odevzdá-li akcionář společnosti listinné akcie a nesdělí-li ji číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto akcii dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v 5529 odst. 1 zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, a po jejím vyhlášeni upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

Na žádost společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty akcionářů uvedené v žádosti, Žádost společnost podá po uplynutí lhůty uvedené prvém odstavci této výzvy, nejpozději po uplynutí dodatečné lhůty podle odstavce předchozího. Žádost je společnost oprávněna podat i dříve, a to pokud ji budou odevzdány všechny listinné akcie.

Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcii vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých společnosti prohlášením akcii za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily. 

Představenstvo Asseco Central Europe, a.s.

Udělení plné moci
S ohledem na slovenské legislativní požadavky doporučujeme akcionářům, kteří chtějí pověřit jinou osobu zastupováním na valné hromadě, aby využili k udělení plné moci přiložený formulář a podepsali za přítomnosti notáře. Vzhledem k existenci několika mezistátních dohod na úrovni ostatních států Evropské unie a Slovenska o vzájemném uznávání notářů ve veřejném styku se společnost rozhodla nevyužít apostilu na zplnomocněních potvrzených zahraničními notáři.
Zplnomocnění vyhotovené v jiném jazyce jako v přiloženém formuláři je potřeba soudně přeložit, přičemž se vyžaduje apostila.
Všechny náklady na vyhotovení plné moci si hradí akcionáři sami.

Výpis z obchodního rejstříku
Akcionář (právnická osoba) je povinen předložit originál anebo ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než tři měsíce.

Způsob hlasování na valné hromadě
V souladu se zněním stanov Společnosti představenstvo navrhne valné hromadě hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž skrutátoři budou ověřovat počet hlasů v jednotlivých hlasováních. V případě, že si průběh jednání vyžádá jiná organizační opatření, navrhne ho předseda valné hromady (anebo jiná osoba v souladu se zněním stanov) přímo na místě.

Rozhodování valné hromady
Počet hlasů akcionáře udává jmenovitá hodnota jeho akcií. Každá akcie o jmenovité hodnotě 0,033194 EUR představuje jeden hlas. Ke dni 22. prosince 2009 je základní kapitál Společnosti rozdělen na 21 360 000 ks akcií, každá ve jmenovité hodnotě 0,033194 EUR.

Oficiální jazyk valné hromady
Oficiálním jednacím jazykem valné hromady je slovenština. Jakékoliv úkony nebo postupy, při kterých akcionář potřebuje překlad do cizího jazyka si musí zajistit sám, přičemž si sám pokrývá i vzniklé náklady.

Další ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení zasedání valné hromady, jeho působnosti a o ostatních náležitostech souvisejících s valnou hromadou jsou součástí platného znění stanov společnosti Asseco Central Europe, a. s.

Informace zveřejňované před konáním valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu
Individuální účetní závěrka za rok 2017
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017
Žádost o sdělení bankovního účtu pro účely výplaty dividend
Oznámení bankovního účtu pro účely výplaty dividend
Zmocnění
Stanovy společnosti

Dividendy

Dividendy za rok 2017

  • Rozhodující den k určení osoby oprávněné uplatnit právo na dividendu za rok 2017 je 19.04.2018
  • Dividenda je splatná od 30.04.2018 do 30.09.2018