Vybrat region
cz

Statutární záležitosti

Asseco Central Europe si plně uvědomuje důležitost zavedení a dodržování standardů Corporate Governance. V souladu se standardy polského trhu byly zakomponovány potřebné předmětné principy a metody řízení firem (tzv. best practices) do dokumentů a procesů Společnosti. Kodex o řízení společnosti schválilo představenstvo Společnosti a byl publikován jako Prohlášení společnosti o dodržování doporučení a principů obsažených v Kodexu o řízení společností pro firmy kotované na WSE dne 19. 2. 2016.

 

5. 10. 2016

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva

Akciová společnost Asseco Central Europe, a.s. se sídlem na adrese Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525, IČ 27074358, dále jen „společnost“

Tímto zveřejňuje rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 27, 9, 2016, které zní:

Veškeré listinné akcie české společnosti Asseco Central Europe, a.s. se přeměňují na zaknihované akcie. Lhůta k odevzdání akcií společnosti bude dva měsíce, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty určí představenstvo české společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy. Představenstvo provede veškeré další kroky nezbytné k realizaci zaknihování dosavadních listinných akcií bez zbytečného odkladu.

Toto rozhodnutí bylo realizováno formou změny stanov společnosti a je obsaženo v zápisu NZ 334/2016 ze dne 27. 9. 2016, sepsaném JUDr. Ivou Šídovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Platnéřská 6.

Vedle zveřejnění v Obchodním věstníku bude rozhodnutí uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zasláno akcionářům na adresu podle seznamu akcionářů.

 

Výzva akcionářům

Společnost vyzývá své akcionáře k odevzdání listinných akcií společnosti, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnuti v Obchodním věstníku. Společnost bude přebírat listinné akcie od akcionářů v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Po převzetí listinných akcií společnost vystaví akcionáři potvrzeni o jejich převzetí.

Každý akcionář je povinen při odevzdání listinných akcii Společnosti sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Nemá-li akcionář majetkový účet, zřídí si jej v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníka CDCP (banky a obchodníci s cennými papíry), jejichž seznam účastníků je uveden na URL www.cdcp.cz.

Odevzdá-li akcionář společnosti listinné akcie a nesdělí-li ji číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto akcii dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v 5529 odst. 1 zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, a po jejím vyhlášeni upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

Na žádost společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty akcionářů uvedené v žádosti, Žádost společnost podá po uplynutí lhůty uvedené prvém odstavci této výzvy, nejpozději po uplynutí dodatečné lhůty podle odstavce předchozího. Žádost je společnost oprávněna podat i dříve, a to pokud ji budou odevzdány všechny listinné akcie.

Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcii vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých společnosti prohlášením akcii za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily. 

Představenstvo Asseco Central Europe, a.s.

Účast akcionářů na valné hromadě
Právo akcionáře zúčastnit se valné hromady se ověřuje na základě výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného členem centrálního depozitáře SR anebo členem zahraničního centrálního depozitáře vyhotoveného k rozhodnému dni.

Výpis z účtu majitele cenných papírů
Originál výpisu z účtu majitele cenných papírů je potřeba předložit ve slovenském nebo anglickém jazyce v případě, že ho na adresu společnosti Asseco Central Europe zašle přímo subjekt, který je depozitářem (banka).

V případě, že výpis zašle přímo akcionář, je nutné předložit jeho soudně ověřený překlad do slovenského jazyka.

Všechny náklady na vyhotovení výpisu si hradí akcionáři sami.

Udělení plné moci
S ohledem na slovenské legislativní požadavky doporučujeme akcionářům, kteří chtějí pověřit jinou osobu zastupováním na valné hromadě, aby využili k udělení plné moci přiložený formulář a podepsali za přítomnosti notáře. Vzhledem k existenci několika mezistátních dohod na úrovni ostatních států Evropské unie a Slovenska o vzájemném uznávání notářů ve veřejném styku se společnost rozhodla nevyužít apostilu na zplnomocněních potvrzených zahraničními notáři.
Zplnomocnění vyhotovené v jiném jazyce jako v přiloženém formuláři je potřeba soudně přeložit, přičemž se vyžaduje apostila.
Všechny náklady na vyhotovení plné moci si hradí akcionáři sami.

Výpis z obchodního rejstříku
Akcionář (právnická osoba) je povinen předložit originál anebo ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než tři měsíce.

Způsob hlasování na valné hromadě
V souladu se zněním stanov Společnosti představenstvo navrhne valné hromadě hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž skrutátoři budou ověřovat počet hlasů v jednotlivých hlasováních. V případě, že si průběh jednání vyžádá jiná organizační opatření, navrhne ho předseda valné hromady (anebo jiná osoba v souladu se zněním stanov) přímo na místě.

Rozhodování valné hromady
Počet hlasů akcionáře udává jmenovitá hodnota jeho akcií. Každá akcie o jmenovité hodnotě 0,033194 EUR představuje jeden hlas. Ke dni 22. prosince 2009 je základní kapitál Společnosti rozdělen na 21 360 000 ks akcií, každá ve jmenovité hodnotě 0,033194 EUR.

Oficiální jazyk valné hromady
Oficiálním jednacím jazykem valné hromady je slovenština. Jakékoliv úkony nebo postupy, při kterých akcionář potřebuje překlad do cizího jazyka si musí zajistit sám, přičemž si sám pokrývá i vzniklé náklady.

Další ustanovení o průběhu a organizačním zabezpečení zasedání valné hromady, jeho působnosti a o ostatních náležitostech souvisejících s valnou hromadou jsou součástí platného znění stanov společnosti Asseco Central Europe, a. s.

Informace zveřejňované před konáním valné hromady
Pozvánka na valnou hromadu
Návrh rozhodnutí valné hromady
Zápis ze dne 29.3.2017
Konsolidovaná výroční zpráva společnosti za rok 2016
Výroční zpráva společnosti za rok 2016
Zmocnění
Stanovy společnosti

Dividendy

Dividendy za rok 2015

  • 05.04.2017 / rozhodující den pro určení oprávnění výplaty dividend za rok 2016
  • 28.04.2017 / výplatní den dividend za rok 2016

Asseco Central Europe informuje o rozhodnutí vyplatit dividendy formou běžné zprávy pro burzu, která je zveřejňována prostředníctvím informačního systému Varšavské burzy ESPI a také na internetové stránce společnosti v sekci Investoři.

Dividendy se vyplácejí prostředníctvím depozitního systému Polského Národního depozitáře (KDPW), který vyplatí příslušnou výši dividendy přímo na účty oprávněných osob prostředníctvím makléřských společností.

Související právní úprava ve Slovenské republice
Podle § 178 odst. 1 Obchodního zákoníku Slovenské republiky (Zákon č. 513/1991 Zb.) má každý akcionář právo na podíly ze zisku společnosti (dividendu), které valná hromada svým rozhodnutím určila k rozdělení. Odstavec 5 tohoto paragrafu dále stanoví, že valná hromada, která rozhodla o rozdělení zisku společnosti, určí rozhodující den na určení osoby oprávněné uplatnit právo na dividendu. Ve veřejných akciových společnostech nemůže být tento den stanoven dříve než pátý den následující po dni konání valné hromady a ne později než 30. den od konání valné hromady. Valná hromada, která rozhodla o rozdělení zisku, určí rovněž (odst. 6 § 178) způsob a místo výplaty dividendy. Ve veřejných akciových společnostech je dividenda splatná nejdříve do 60 dní od rozhodujícího dne určeného podle odst. 5.

Související pravidla Varšavské burzy cenných papírů
Podle § 9 části 3 Detailních obchodních pravidel Varšavské burzy cenných papírů (schválených usnesením výkonného výboru burzy č. 4/2006 ze dne 10. ledna 2006) je emitent povinen bezprostředně informovat burzu o přijetí rozhodnutí vyplatit podíl ze zisku ve formě dividend. Emitent je povinen informovat burzu o výši těchto dividend, datu přiznání dividendy a výplatním termínu. Zároveň je emitent povinen burze předložit rozhodnutí příslušného orgánu společnosti, kterým se rozhodlo o vyplacení dividend.

Související pravidla polského Národního depozitáře cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – KDPW)
Podle § 106 Detailních pravidel KDPW ze dne 3. ledna 2012 je emitent povinen informovat depozitáře o výši dividendy připadající na jednu akcii, o rozhodujícím dni přiznání dividendy a výplatním dni, ne však později než 10 dní před rozhodujícím dnem pro přiznání dividendy a uskutečnit převod bezodkladně. Výplatní den může být určen nejdříve jako 10. den po rozhodujícím dni.

Historie dividend (za finanční rok)

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Total dividend
in EUR thousands
11.107.200 10.039.200 7.903.200 10.039.200 14.097.600 4.699. 200
Dividend per share
in EUR
0.52 0.47 0.37 0.47 0.66 0.22
Dividend record date 5-04-2016 8-04-2015 17-04-2014 18-04-2013 24-04-2012 10-05-2011
Dividend payment date 19-04-2016 1st
28-04-2015
2nd
5-06-2015
28-04-2014 29-04-2013 4-05-2012 24-05-2011