Vybrať región
sk

Oznámenie pre akcionárov

27. 12. 2016 spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. podala žiadosť poľskému orgánu dohľadu nad finančným trhom - Komisja Nadzoru Finansowego o udelenie súhlasu so zmenou formy a podoby akcií Spoločnosti zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno a o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze cenných papierov vo Varšave. Komisja Nadzoru Finansowego vyhovela žiadosti v celom rozsahu a rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 2. 5. 2017.

Dňa 22. 5. 2017 bola Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. zrušená registrácia emisie Zaknihovaných akcií Spoločnosti. Z vyššie uvedených dôvodov má akcionár Spoločnosti právo na vyzdvihnutie listinných akcií Spoločnosti. Lehota na vyzdvihnutie listinných cenných papierov podľa § 17 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, bude zo strany Spoločnosti oznámená bezodkladne po získaní zoznamu akcionárov, ktorý je potrebný k vydaniu listinných cenných papierov a určeniu lehoty na ich prevzatie akcií jednotlivými akcionármi.

Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) doposiaľ nedisponuje zoznamom akcionárov. Dňa 28. 4. 2017 spoločnosť požiadala KDPW, o poskytnutie zoznamu akcionárov s údajmi o jednotlivých akcionároch spoločnosti. KDPW následne požiadal o poskytnutie zoznamu akcionárov všetkých obchodníkov s cennými papiermi pôsobiacimi na burze cenných papierov vo Varšave, v ktorých majú vedené účty jednotliví akcionári spoločnosti. Slovenský centrálny depozitár totiž poskytol spoločnosti zoznam akcionárov len po úroveň držiteľského účtu a to držiteľský účet člena centrálneho depozitára cenných papierov v Poľskej republike: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. (KDPW), IČO: 0000081582, so sídlom ul. Książęca, nr 4, 00-498 Warszawa, PL. V súčasnosti prebieha zber údajov od obchodníkov s cennými papiermi.

Pre účely urýchlenia procesu vydania listinných akcií a zároveň vedenia zoznamu akcionárov je nevyhnutné získať údaje o jednotlivých akcionároch v rozsahu vyžadovanom Obchodným zákonníkom. Svoje údaje môžete poskytnúť dobrovoľne prostredníctvom FORMULÁRU alebo emailu: delisting@asseco-ce.com.