Vybrať región
sk

Štatutárne záležitosti

Asseco Central Europe si plne uvedomuje dôležitosť zavedenia a dodržiavania štandardov Corporate Governance. V súlade so štandardmi poľského trhu boli zakomponované potrebné predmetné princípy a metódy riadenia firiem (tzv. Best Practices) do dokumentov a procesov Spoločnosti. Kódex o riadení spoločnosti schválilo predstavenstvo Spoločnosti a bol publikovaný ako Prehlásenie spoločnosti o dodržiavaní odporúčaní a princípov obsiahnutých v Kódexe o riadení spoločností pre firmy kótované na WSE dňa 19. 2. 2016.

Valné zhromaždenia

Účasť akcionárov na valnom zhromaždení

Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálneho depoziára v SR alebo členom zahraničného centrálneho depozitára vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu.

Výpis z účtu majiteľa cenných papierov

Originál výpisu z účtu majiteľa cenných papierov je potrebné predložiť v slovenskom alebo anglickom jazyku v prípade, že ho na adresu spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zašle priamo subjekt, ktorý je depozitárom (banka).

V prípade, že výpis zašle priamo akcionár, je potrebné predložiť jeho súdne overený preklad do slovenského jazyka.

Všetky náklady na vyhotovenie výpisu si hradia akcionári sami.

Udelenie plnej moci

Vzhľadom k slovenským zákonným požiadavkám odporúčame akcionárom, ktorí chcú poveriť inú osobu zastupovaním na valnom zhromaždení, aby využili na udelenie plnej moci priložený formulár a podpísali pred notárom. Vzhľadom k existencií viacerých medzištátnych dohôd na úrovni ostatných štátov Európskej únie a Slovenska o vzájomnom uznávaní notárov vo verejnom styku sa spoločnosť rozhodla rovnako nevyžadovať apostilu na splnomocneniach potvrdených zahraničnými notármi.

Plnomocenstvo vyhotovené v inom jazyku ako v priloženom formulári je potrebné súdne preložiť, pričom sa vyžaduje apostila.

Všetky náklady na vyhotovenie plnej moci si hradia akcionári sami.

Výpis z obchodného registra

Akcionár (právnická osoba) je povinný predložiť originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako 3 (tri) mesiace.

Spôsob hlasovania na valnom zhromaždení

V súlade so znením stanov Spoločnosti predstavenstvo navrhne valnému zhromaždeniu hlasovanie prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom skrutátori budú overovať počet hlasov v jednotlivých hlasovaniach. V prípade, že si priebeh rokovania vyžiada iné organizačné opatrenie, predseda valného zhromaždenia (alebo iná osoba v súlade so znením stanov) ho navrhne na mieste.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Každá akcia o menovitej hodnote 0,033194 EUR predstavuje jeden hlas. Ku dňu 22. decembra 2009 je základné imanie Spoločnosti rozdelené na 21 360 000 ks akcií, každá v menovitej hodnote 0,033194 EUR.

Oficiálny jazyk valného zhromaždenia

Oficiálnym rokovacím jazykom valného zhromaždenia je slovenčina. Akékoľvek úkony alebo postupy, pri ktorých akcionár potrebuje preklad do cudzieho jazyka si musí zabezpečiť sám, pričom sám znáša aj náklady.

Ďalšie ustanovenia o priebehu a organizačnom zabezpečení zasadnutí valného zhromaždenia, jeho pôsobnosti a o ostatných náležitostiach súvisiacich s valným zhromaždením sú súčasťou platného znenia stanov spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

Informácie zverejňované pred konaním valného zhromaždenia

Pozvánka na valné zhrmaždenie
Návrh rozhodnutí valného zhromaždenia
Zápisnica zo dňa 29.3.2017
Konsolidovaná ročná správa spoločnosti za rok 2016
Ročná správa spoločnosti za rok 2016
Splnomocnenie
Stanovy spoločnosti

Dividendy

Dividendy za rok 2015

  • 05.04.2017 / rozhodujúci deň pre určenie oprávnenia na výplatu dividend za rok 2016
  • 28.04.2017 / výplatný deň dividend za rok 2016

Asseco Central Europe, a. s. informuje o rozhodnutí vyplatiť dividendy formou bežnej správy pre burzu, ktorá je uverejňovaná prostredníctvom informačného systému Varšavskej burzy ESPI a tiež je uverejnená na internetovej stránke Spoločnosti v sekcii Investori/Správy pre burzu.

Dividendy sú vyplácané prostredníctvom depozitného systému Poľského Národného depozitára (KDPW), ktorý vypláca príslušnú výšku dividendy priamo na účty oprávnených osôb prostredníctvom maklérskych spoločností.

Súvisiaca právna úprava v Slovenskej republike

Podľa § 178 ods. 1 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky (Zákon č. 513/1991 Zb.) má každý akcionár právo na podiele zo zisku  spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie svojím rozhodnutím určilo na rozdelenie. Odsek 5 tohto paragrafu ďalej stanovuje, že valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, určí rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Vo verejných akciových spoločnostiach nemôže byť tento deň určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku, určí taktiež (ods. 6 § 178) spôsob a miesto výplaty dividendy. Vo verejných akciových spoločnostiach je dividenda splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa ods. 5.

Súvisiace pravidlá Varšavskej burzy cenných papierov

Podľa § 9 časti 3 Detailných obchodných  pravidiel Varšavskej burzy cenných papierov (schválených uznesením výkonného výboru  burzy č. 4/2006 zo dňa 10. januára 2006) je emitent povinný bezprostredne informovať burzu o prijatí rozhodnutia vyplatiť podiel zo zisku vo forme dividend. Emitent je povinný informovať burzu o výške dividend, dátume priznania dividendy ako aj o výplatnom termíne. Zároveň je emitent povinný predložiť burze  rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti, ktorým sa rozhodlo o vyplatení dividend.

Súvisiace pravidlá poľského Národného depozitára cenných papierov (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – KDPW)

Podľa § 106 Detailných pravidiel KDPW zo dňa 3. januára 2012 je emitent povinný informovať depozitár o výške dividendy pripadajúcej na jednu akciu, o rozhodujúcom dni priznania dividendy a o výplatnom dni nie neskôr ako 10 dní pred rozhodujúcim dňom pre priznanie dividendy a uskutočniť prevod bezodkladne. Výplatný deň môže byť určený najskôr ako 10. deň po rozhodujúcom dni.

História dividend (za finančný rok)

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Total dividend
in EUR thousands
11.107.200 10.039.200 7.903.200 10.039.200 14.097.600 4.699. 200
Dividend per share
in EUR
0.52 0.47 0.37 0.47 0.66 0.22
Dividend record date 5-04-2016 8-04-2015 17-04-2014 18-04-2013 24-04-2012 10-05-2011
Dividend payment date 19-04-2016 1st
28-04-2015
2nd
5-06-2015
28-04-2014 29-04-2013 4-05-2012 24-05-2011