Vybrať región
sk

DRG

DRG Grouper pre nemocnice

Systém DRG je nový mechanizmus slúžiaci na výpočet finančnej náročnosti liečby pacienta. Klasifikačný systém DRG umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík. Zjednodušene je v tomto systéme výška úhrady závislá od diagnózy pacienta.

Strix

Základný modul Strix klasifikuje nemocničné prípady do 1200 nákladovo a medicínsky podobných skupín, pacientov pritom triedi nielen podľa medicínskeho hľadiska, ale aj podľa finančnej náročnosti ich liečby. Vďaka tejto klasifikácii sú náklady za nemocničnú starostlivosť uhrádzané spravodlivejšie a nemocnice majú možnosť fungovať efektívnejšie.

Surnia

Nadstavbový analytický modul Surnia nahrádza v nemocniciach analytické oddelenia. Analyzuje vykázanú základnú starostlivosť. Pomáha vytvárať prehľady a zlepšuje v nemocniciach manažment nákladov. Všetky výstupy spracováva v grafoch a prehľadných tabuľkách.

Tyto

Nadstavbový kódovací modul Tyto slúži na kontrolu a zvyšovanie kvality kódovania prípadov lekármi bez vysokej administratívnej záťaže personálu. Zlepšuje kvalitu vykazovania dát v reálnom čase. Zabezpečuje, aby sa pri vykazovaní neuvádzali nesprávne informácie, nezabúdalo na niektoré výkony, prípadne na vedľajšie diagnózy. Eliminuje pre nemocnicu pri novom vykazovaní nesprávne uvádzanie údajov, ktoré môže znamenať budúce straty z príjmov. Komunikuje s nemocničným informačným systémov, ktorý odošle všetky dôležité údaje o hospitalizovanom pacientovi a navrhne údaje a kódy do výkazu pre zdravotnú poisťovňu.

Nesasio

Nadstavbový ekonomický modul Nesasio pomáha sledovať náklady na jednotlivých pacientov. Prostredníctvom množstva údajov, ktoré má modul k dispozícii určuje náklady na pacienta v reálnom čase. Ide o špeciálnu dvojkrokovú metodiku výpočtu nákladov na pacienta. V prvom kroku sa podľa historických údajov vypočítajú jednotkové ceny pre rôzne typy nákladov. V druhom kroku sa vypočítané jednotkové ceny z prvého kroku použijú na ocenenie aktuálne prebiehajúcich prípadov. Pri spätnom hodnotení sa prípad prepočíta podľa skutočných nákladov za toto obdobie.