Vybrať región
sk

Agendové rešenia

Slovak Aid

Asseco Central Europe sa prostredníctvom divízie Public SK podieľa v Bielorusku na poskytovaní školení a transformácií skúseností v oblasti digitalizácie administratívnych procesov verejnej správy.

Spolupráca prebiehala na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce (SLOVAKAid) pre východné partnerstvo s Bieloruskou republikou, ktorá je financovaná Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR, z grantovej pomoci Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Partnerom projektu bol Výbor štátnej kontroly v Bieloruskej republike s cieľom „Výmeny skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou.

Vytvoril sa a dodal Školiaci modul v súlade s medzinárodnými štandardami EUROSAI a INTOSAI pre účely kontroly a auditu. Prostredníctvom školení zamestnancov Výboru štátnej kontroly Bieloruskej republiky boli odovzdané aj skúsenosti Asseco Central Europe, a.s. s digitalizáciou procesov verejnej správy Slovenskej republike.

Celková poskytnutá suma dotácie činila 100 000 EUR. Projekt trval od 01.01.2019 do 31.12.2020.