Vybrať región
sk

Certifikáty

Spoločnosť Asseco Central Europe spĺňa najvyššie štandardy manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva informačnej bezpečnosti. Dodržiavanie všetkých požiadaviek na certifikáciu aj v ďalších oblastiach zaručuje spoľahlivosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb a produktov.

ISO 9001

ISO 9001 Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality (QMS – Quality Management System) podľa medzinárodného štandardu ISO 9001 bol v spoločnosti Asseco CE prvýkrát certifikovaný v roku 2002. Zavedený systém je trvalo udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami normy.  Spokojnosť zákazníka s dodávanými riešeniami a poskytovanými službami patrí medzi primárne ciele spoločnosti. V snahe splniť očakávania zákazníkov a obchodných partnerov sa Asseco CE zameriava osobitne na neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a produktov. S týmto úzko súvisí neustála vysoká pozornosť, ktorá sa venuje riadeniu, koordinácii a zlepšovaniu procesov prebiehajúcich v Asseco CE.  Profesionálna úroveň projektového riadenia sa dosahuje prostredníctvom procesného riadenia, čo vytvára predpoklady na ďalšie zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných riešení a služieb.

Predmetom certifikácie podľa ISO 9001 sú nasledujúce oblasti:

  • poskytovanie softvéru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku) a realizácia projektov informačných systémov,
  • návrh, vývoj, zhotovovanie, implementácia, systémová integrácia a zabezpečovanie prevádzky informačných systémov,
  • proces vývoja softvéru,
  • dodávky a podpora hardvéru a sietí,
  • poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti informačno - komunikačných technológií,
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky. 

 Systém manažérstva kvality

ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

Asseco Central Europe získalo v roku 2008 certifikát podľa štandardu ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva (EMS – Environmental Management System). Predmetom certifikácie podľa ISO 14001 sú totožné činnosti, aké sú definované v predchádzajúcej kapitole Systém manažérstva kvality. Napriek tomu, že spoločnosť svojím predmetom činnosti a poskytovanými službami nemá významný vplyv na životné prostredie, v rámci svojej filozofie „Byť zodpovední k životnému prostrediu“ sa snaží v čo najväčšom rozsahu prispievať k ochrane ľudského zdravia a kvality životného prostredia pred možnými dopadmi svojej činnosti.

 Systém environmentálneho manažérstva

 

ISO 27001

ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Aby bola zabezpečená adekvátna ochrana vlastných, ale aj od zákazníkov získaných informácií, spoločnosť aplikovala požiadavky štandardu ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System). Zavedený systém ISMS bol certifikovaný v roku 2010. Oblasť certifikácie podľa ISO 27001 je nasledovná:

  • komplexné riešenia v oblasti informačno-komunikačných technológií (poradenské a konzultačné služby, integračné služby, riadenie projektov, predaj, analýza, návrh, implementácia a servis informačných systémov),
  • zabezpečenie prevádzky informačného systému,
  • vývoj softvéru a poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.

 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO 20000-1

ISO 20000-1 Systém manažmentu IT služieb

Spoločnosti Asseco CE v Českej republike bol v roku 2015 udelený certifikát podľa štandardu ISO 20000-1. Systém manažmentu IT služieb (ITSM – Information Technology Service Management System) zabezpečuje podporu procesného riadenia organizácie v oblasti optimálneho využívania informačných technológií, čím prispieva k zvyšovaniu efektivity a kvality poskytovaných IT služieb. Predmetom certifikácie podľa ISO 20000-1 je systém manažmentu IT služieb poskytovaných v rámci divízie Public CZ pre prevádzku, správu, podporu a rozvoj informačných systémov.

 Systém manažmentu IT služieb

ISO 25000

ISO 25000, Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu

V roku 2017 bol spoločnosti Asseco CE v Slovenskej republike udelený certifikát podľa štandardu ISO 25000. Tento systém manažérstva pre plnenie požiadaviek na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu je zavedený na divízii Public SK, kde predmetom certifikácie je návrh, vývoj, zhotovovanie, implementácia, systémová integrácia a postimplementačná podpora informačných systémov a software.

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Spoločnosť Asseco CE disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti (vydaným Národným bezpečnostným úradom SR) a Osvedčením podnikateľa (vydaným Národným bezpečnostným úradom ČR) na stupeň utajenia „Tajné“.