Vybrať región
sk

Environmentálna politika

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. dostupnými prostriedkami podporuje napĺňanie environmentálnej politiky a svojím prístupom a dodržiavaním právnych a iných požiadaviek v oblasti životného prostredia sa snaží zachovávať filozofiu "byť zodpovední k životnému prostrediu". 

V súlade s touto filozofiou naša spoločnosť: 

  • dodržiava záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy a iných požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia,
  • aktívne sa podieľa na ochrane životného prostredia,
  • v starostlivosti o životné prostredie uplatňuje princíp prevencie vo vzťahu k produkcii odpadov a šetreniu energií,
  • uprednostňuje spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k ich zhodnocovaniu na úkor zneškodňovania odpadov. 

Spoločnosť nepretržite udržiava, monitoruje a zdokonaľuje zavedený environmentálny systém, ako aj zabezpečuje s tým súvisiace zdroje. Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať environmentálnu politiku spoločnosti.