Vybrať región
sk

Politika kvality a environmentu

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. (Asseco CE) patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií na Slovensku a v Českej republike. 

Asseco CE má dlhoročné skúsenosti s rozsiahlymi projektmi, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických cieľov a spokojnosť svojich zákazníkov. Preto spoločnosť neustále zlepšuje a prispôsobuje vlastnosti svojich produktov požiadavkám zákazníkov a príslušných zainteresovaných strán.

Systém manažérstva kvality a environmentu predstavuje v spoločnosti symbol dôveryhodnosti a stability voči zákazníkom, zainteresovaným stranám a zamestnancom spoločnosti Asseco CE. Zabezpečuje systémový prístup pri realizácii a dodávke riešení a služieb a zamedzuje výskytu náhodných nezhôd a poškodzovaniu životného prostredia.

Vedenie spoločnosti Asseco CE podporuje všetkými dostupnými prostriedkami napĺňanie Politiky kvality a environmentu a súčasne prijíma nasledujúce záväzky:

 • Trvalo zlepšovať procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti so zreteľom na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne, s minimálnym prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami, požiadavkami štátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán.
 • Podporovať vzdelávanie zamestnancov a zvyšovať ich povedomie. Politiku kvality a environmentu je možné realizovať iba za aktívnej angažovanosti všetkých zamestnancov a preto spoločnosť venuje zvýšenú pozornosť rozvoju zamestnancov, podporuje a zabezpečuje ich odborný rast a zvyšovanie povedomia v oblasti kvality a ochrany životného prostredia.
 • Vytvárať a udržiavať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných služieb a starostlivosti o životné prostredie.
 • Zabezpečovať ochranu životného prostredia a súlad s právnymi a inými požiadavkami prostredníctvom zachovávania filozofie spoločnosti „Byť zodpovední k životnému prostrediu“:

  • dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z právnych požiadaviek, požiadaviek zainteresovaných strán a iných požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia,
  • aktívne podieľanie sa na ochrane životného prostredia,
  • predchádzanie vzniku odpadov a šetrením prírodných zdrojov,
  • uprednostňovanie spôsobov nakladania s odpadmi vedúcich k ich zhodnocovaniu na úkor zneškodňovania odpadov.

 • Zlepšovať systém manažérstva kvality a environmentu zvyšovaním jeho efektívnosti a udržiavaním systému v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, 14001 a relevantnými právnymi a inými požiadavkami.