Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

ITBIZ.cz / Business Intelligence – trendy roku 2010

Pro podporu řídících a rozhodovacích procesů se již řadu let s úspěchem využívá osvědčeného přístupu využití Datových skladů a Business Intelligence (BI). IT technologie, které zajišťují realizaci přístupu Business Intelligence prošla bouřlivým vývojem, proto se v tomto článku chceme jako tradiční dodavatel těchto řešení zamyslet nad aktuálními trendy v oblasti BI a zhodnotit jejich vliv na realizaci projektů a budování BI řešení.Václav Bahník, Asseco CE

Konsolidace trhu s nástroji, vyspělost a stabilita nástrojů

Jako všechna řešení IT podpory, tak i řešení v oblasti BI jsou realizována na platformách, které pomáhají naplnit jejich účel. V posledních letech dochází ke konsolidaci trhu s BI nástroji a platformami – proběhly různé akvizice konsolidující trh s nástroji primárně s cílem umožnit velkým SW producentům pokrýt řešení v celé jeho šíři:

Oracle – na základě vlastního silného databázového serveru postavil Oracle po úspěšné akvizici společnosti Siebel novou BI platformu, která zahrnuje celou paletu nástrojů potřebných pro vybudování datového skladu nebo manažerského informačního systému – od ETL přes datový sklad až po analytické a dataminingové nástroje, včetně propojení na sadu produktů Oracle Hyperion zaměřených na Enterprise Performance Management.

IBM – stejně jako v případě Oracle i IBM posílila svou pozici v oblasti BI rozšířením svých tradičních kompetencí v oblasti databází (DB2, Informix) o silnou platformu BI nástrojů Cognos (pokrývající celou šíři od ETL přes datový sklad až po analytické reportingové nástroje). Kromě toho probíhá aktuální akvizice společnosti SPSS, jejíž produkty se zaměřují na prediktivní analýzy a datamining.

Microsoft – po vícenásobných akvizicích i Microsoft představil svůj pohled na konsolidovanou BI platformu. Je postavená na osvědčeném databázovém serveru Microsft SQL server 2008 (včetně zabudovaných Integration, Analysis a Reporting Services) a koncovému uživateli je zpřístupněná prostřednictvím produktů sady Microsoft Office SharePoint Server 2007, do kterého byly integrovány i analytické a prezentační funkcionality dostupné v produktech Microsoft Office PerformancePoint Server 2007.

SAS – společnost SAS kromě rozšiřování svého vlastního produktového portfolia posílila svoji pozici uzavřením strategického partnerstvím se společností Teradata, umožňující tak lepší využití produktů a služeb obou firem ve společném nasazení u zákazníka.

SAP – akvizicí společnosti Business Objects a začleněním jejich BI produktů do svého portfolia rozšířil SAP svoje produkty o nový rozměr – nástroje na podporu operativního řízení a rozhodování.

Vzhledem k tomu, že mnohé z akvizicí již proběhly a produkty jsou úspěšně integrované do produktových portfolií, takto vzniklé BI platformy (nejedná se jen o samostatné produkty, ale o sadu produktů umožňujících vybudovat datový sklad a manažerské informační systémy se zaměřením na specifické potřeby zákazníků) je v současné době možné prohlásit za vyspělé, dostatečně robustní a stabilizované.

BI a BPM, BSC, Planning a Budgeting

Jedním z výrazných business trendů na poli BI je měření strategické výkonnosti firmy a podpora řízení výkonnosti prostřednictvím přístupů úspěšně zavedených v oblasti BPM – mezi nejvýraznější patří Balanced Scorecard, který je u zákazníků často nasazený a taktéž aplikačně podporovaný nástroji více poskytovatelů BI řešení. Tento systém umožňuje managementu firmy nahlížet na výkonnost vlastní organizace z vícerých vzájemně provázaných pohledů – finance, zákazníci, interní business procesy, učení a růst.

Stejně tak se staly součástí majoritních BI platforem (například Oracle, IBM Cognos, Microsoft, SAS) i nástroje pro efektivní podporu procesů tvorby finančních plánů a předpovědí (takzvané Planning, Budgeting a Forecaste moduly), které umožňují do plánovacích procesů zapojit všechny zainteresované managery a další pracovníky společnosti při plném zohlednění business terminologie specifickou pro danou společnost. Tyto moduly umožňují i efektivní řízení celého procesu tvorby, analýzy, schvalování a úprav těchto plánů a předpovědí.

Vhodným integrováním dat v datových skladech s moduly pro plánování a předpovídání a moduly BSC je možné vybudovat silný nástroj pro management společnosti k efektivnímu řízení stejně tak jako pro sledování a naplňování definované strategie.

Posílení business pohledu, přenositelnost mezi odvětvími

V poslední době se výrazně zvýšil tlak zákazníků na posílení přidané hodnoty nasazovaných řešení IT podpory z byznys pohledu. Zákazníci již neočekávají dodávku IT řešení od dodavatelů, kteří po detailním zanalyzování potřeb nabídnou pouze SW produkt. Očekávají, že dodavatelé řešení (a zejména v oblasti BI) budou vnímat jejich byznys komplexně a přinesou jim řešení, které umožní nejen efektivně řídit vlastní business zákazníka, ale zejména podpoří jeho rozvoj, pomůže hledat prostor na zvýšení produktivity, získání dalších zákazníků nebo snížení nákladů.

Dodavatelé musí být schopni tyto potřeby a očekávání naplnit. Velkou výhodou jsou a budou zkušenosti s implementací podobných řešení v požadované oblasti včetně schopnosti přenášet znalosti, zkušenosti a „typy a triky“ i mezi odvětvími, tj. mezi různými zákazníky.

Dodavatelé BI řešení tak musí kromě technologického řešení nabídnout i přidanou hodnotu ve formě specifického know-how a konzultací pro zlepšení řízení byznysu zákazníka. Komunikace s IT útvary by se měla rozšířit i na byznys útvary tak, aby byli dodavatelé schopni přinášet komplexní řešení pokrývající potřeby zákazníka.

Bez ohledu na to, zda to bude pomocí BI řešení nebo jejich kombinací s jinou podporou – například BPM řešeními, portálovými a document management řešeními, anebo moduly z oblasti primárních systémů zákazníka.

Zpět k realizaci projektu a budovaní řešení

Jaký je vliv těchto trendů na realizaci BI projektů a řešení? V první řadě je nutné říci, že všechny konsolidované BI platformy velkých poskytovatelů SW umožňují efektivní budování BI řešení pro zákazníka. Vzhledem k tomu je velmi důležité při výběru platformy jít mnohem více do hloubky, umět sladit informační potřeby, možnosti a preference zákazníka s výběrem konkrétní platformy a návrhem řešení tak, aby na jedné straně naplnilo aktuální potřeby zákazníka a zároveň umožnilo jejich rozvoj také v budoucnosti. Důležité je poznat „limity a omezení“ jednotlivých platforem a připravit se na ně už na začátku, aby se při implementaci dali efektivně vyřešit nebo doplnit vlastnostmi jiných produktů.

Kromě široké technologické znalosti BI platforem a jejich „limitů“ je znalost businessu zákazníka a především řízení tohoto businessu klíčem k úspěchu – protože BI řešení slouží právě na podporu řízení firem našich zákazníků. Členové projektových týmů se musí dívat na řešení problematiky očima zákazníka. Musí se vcítit do jejich pracovních úloh a rozhodovacích procesů a přinášet tak řešení, která pomáhají uspokojit potřeby manažerů zákazníka. S tím samozřejmě souvisí také nutnost efektivní komunikace včetně proaktivního vysvětlování jednotlivých kroků zákazníkovi, s cílem naplnění všech jeho očekávání a potřeb.

Závěr

Jsme přesvědčeni, že pochopením popsaných trendů a využitím závěrů z nich plynoucích se bude lépe dařit naplnit aktuální potřeby zákazníků a přinášet jim řešení, pomocí kterých budou efektivněji řídit a rozvíjet své společnosti. Přitom je dobré nezapomenout sledovat také aktuální vývoj v oblasti obecného řízení firem v jednotlivých odvětvích, který musí dodávané BI řešení reflektovat a přizpůsobovat se mu.

Autoři: Václav Bahník, Business Consultant v divizi EAI, Asseco Central Europe / Peter Morávek, Ředitel divize Business Intelligence, Asseco Central Europe

http://www.itbiz.cz/asseco-ce-trendy-business-intelligence


Tisk