Vybrat region
cz

Oznámení pro akcionáře

15. 11. 2017

OZNÁMENIE V ZMYSLE § 17 ODS. 3 ZÁKONA 566/2001 Z. Z. O CENNÝCH PAPIEROCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2024/B (ďalej len „Spoločnosť“), v súvislosti s prijatím rozhodnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 28.11.2016 o zmene formy a podoby všetkých 21.360.000 kusov kmeňových akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou jednej akcie 0,033194 EUR zo zaknihovaných akcií na doručiteľa (ďalej len „Zaknihované akcie“) na listinné akcie na meno si týmto dovoľuje v zmysle § 17 ods. 3 zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oznámiť akcionárom, že

a) dňa 22.05.2017 bola zrušená registrácia Zaknihovaných akcií Spoločnosti;
b) dňom zrušenia registrácie Zaknihovaných akcií vzniklo majiteľom Zaknihovaných akcií právo na odovzdanie listinných akcií na meno;
c) predstavenstvo Spoločnosti dňa 07.11.2017 rozhodlo o vydaní 6 kusov kmeňových listinných akcií na meno s číselným označením 1 až 6 v nepretržitom číselnom rade, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 0,033194 EUR a taktiež v zmysle bodu 5.2 Stanov Spoločnosti predstavenstvo Spoločnosti rozhodlo bez potreby žiadosti akcionára o vydaní 349 kusov hromadných akcií Spoločnosti, ktoré nahrádzajú 21.359.994 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s číselným označením 7 až 21360000 v nepretržitom číselnom rade, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 0,033194 EUR (ďalej len „Listinné akcie“).

Vzhľadom na uvedené predstavenstvo Spoločnosti vyzýva akcionárov na prevzatie Listinných akcií Spoločnosti.

V súlade s rozhodnutím Mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2016 a rozhodnutím predstavenstva Spoločnosti zo dňa 07.11.2017 je Listinné akcie potrebné prevziať v lehote 30 dní odo dňa odoslania výzvy Predstavenstva akcionárom alebo odo dňa zverejnenia uvedeného oznámenia v Hospodárskych novinách, Obchodnom vestníku na území Slovenskej republiky a na území Poľskej republiky prostredníctvom Parkiet, podľa toho ktorá udalosť nastane neskôr t.j. majitelia Zaknihovaných akcií si môžu Listinné akcie vyzdvihnúť v každý pracovný deň a to v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod;

Miestom vyzdvihnutia Listinných akcií je adresa sídla Spoločnosti, t.j. Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika;

Pre administratívne zabezpečenie vydania Listinných akcií si Spoločnosť dovoľuje akcionára požiadať o poskytnutie informácií, najmä o konkrétnom dátume a čase prevzatia Listinných akcií , a to minimálne 5 pracovných dní (znamená pracovné dni v Slovenskej republike) vopred kontaktnej osobe:
- pre komunikáciu v slovenskom, českom, anglickom jazyku: Zuzana Hulecová, telefón: +421 911 110 481, e-mail: zuzana.hulecova@asseco-ce.com
- pre komunikáciu v poľskom a anglickom jazyku: Mateusz Dominik, telefón: +48 22 574 86 55, e-mail: mateusz.dominik@asseco-ce.com
- pre komunikáciu v poľskom a anglickom jazyku: Justyna Sowinska, telefón: +48 17 888 54 12, e-mail: justyna.sowinska@asseco-ce.com
- pre komunikáciu v poľskom a anglickom jazyku: Marcelina Hawryluk, telefón: +48 22 574 86 33, e-mail: marcelina.hawryluk@asseco-ce.com

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že Listinné akcie sú vydané s Vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytol Váš obchodník s cennými papiermi, u ktorého ste mali účet, na ktorom boli vedené Zaknihované akcie.

V prípade, že niektorý z údajov, ktoré ste mali vedené u vášho obchodníka s cennými papiermi nie je v súčasnosti aktuálny, kontaktujte nás bez zbytočného odkladu.

Listinné akcie si môžu majitelia Zaknihovaných akcií vyzdvihnúť osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom akcionára.

Akcionár – fyzická osoba sa pri prevzatí Listinných akcií preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom alebo iným platným dokladom, ktorý ich nahrádza a ktorý obsahuje fotografiu tejto osoby.

Akcionár – právnická osoba sa pri prevzatí Listinných akcií preukáže:
a) originálom alebo úradne overenou fotokópiou výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako 30 (tridsať) dní, ktorý uvádza stav akcionára – právnickej osoby platný v čase prevzatia Listinných akcií. V prípade, že bude výpis z obchodného registra vydaný v inom ako slovenskom alebo anglickom jazyku, je akcionár povinný predložiť taktiež jeho úradný preklad do slovenského alebo anglického jazyka; a
b) jej štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu, oprávnení konať v mene akcionára- právnickej osoby, predložia platný občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad, ktorý ich nahrádza a ktorý obsahuje fotografiu tejto osoby.

Splnomocnenec – fyzická osoba sa pri prevzatí Listinných akcií preukáže:
a) originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva podľa vzoru pripojeného k tejto výzve s úradne overeným podpisom akcionára, ak je tento fyzickou osobou alebo úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu, prípadne členov štatutárneho orgánu, oprávnených konať v mene akcionára, ak je akcionárom právnická osoba. Plnomocenstvo musí byť vyhotovené v slovenskom alebo anglickom jazyku, alebo musí byť do jedného z týchto jazykov úradne preložené;
b) platným občianskym preukazom splnomocnenca alebo cestovným pasom alebo iným platným dokladom, ktorý ich nahrádza a ktorý obsahuje fotografiu tejto osoby; a
c) ak zastupuje akcionára – právnickú osobu – aj originálom alebo úradne overenou fotokópiou výpisu z obchodného registra akcionára, nie staršieho ako 30 (tridsať) dní, ktorý uvádza stav akcionára – právnickej osoby platný v čase udelenia plnomocenstva. V prípade, že bude výpis z obchodného registra vydaný v inom ako slovenskom alebo anglickom jazyku, je akcionár povinný predložiť taktiež jeho úradný preklad do slovenského alebo anglického jazyka.

Splnomocnenec – právnická osoba – zastúpená svojím štatutárnym orgánom sa pri prevzatí Listinných akcií preukáže:
a) originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva podľa vzoru pripojeného k tejto výzve s úradne overeným podpisom akcionára, ak je tento fyzickou osobou alebo úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu, prípadne členov štatutárneho orgánu, oprávnených konať v mene akcionára, ak akcionárom je právnická osoba. Plnomocenstvo musí byť vyhotovené v slovenskom alebo anglickom jazyku, alebo musí byť do jedného z týchto jazykov úradne preložené;
b) originálom alebo úradne overenou fotokópiou výpisu z jej obchodného registra, nie staršieho ako 30 (tridsať) dní, ktorý uvádza stav splnomocnenca – právnickej osoby platným v čase prevzatia Listinných akcií; V prípade, že bude výpis z obchodného registra vydaný v inom ako slovenskom alebo anglickom jazyku, je splnomocnenec povinný predložiť taktiež jeho úradný preklad do slovenského alebo anglického jazyka;
c) platným občianskym preukazom štatutárneho zástupcu splnomocnenca alebo cestovným pasom alebo iným platným dokladom, ktorý ich nahrádza a ktorý obsahuje fotografiu tejto osoby; a
d) ak zastupuje akcionára – právnickú osobu – aj originálom alebo úradne overenou fotokópiou výpisu z obchodného registra akcionára, nie staršieho ako 30 (tridsať) dní, ktorý uvádza stav akcionára – právnickej osoby platný v čase udelenia plnomocenstva. V prípade, že bude výpis z obchodného registra vydaný v inom ako slovenskom alebo anglickom jazyku, je splnomocnenec povinný predložiť taktiež jeho úradný preklad do slovenského alebo anglického jazyka.

Ak je ku dňu zrušenia registrácie Zaknihovaných akcií zaregistrované záložné právo na Zaknihovaných akciách zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na odovzdanie Listinných akcií vzniká záložnému veriteľovi. Pre záložného veriteľa platia primerane všetky vyššie uvedené pokyny týkajúce sa uplatnenia práva majiteľov Zaknihovaných akcií na prevzatie Listinných akcií.

Upozornenie: Spoločnosť nebude v súlade s rozhodnutím Mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti Listinné akcie zasielať akcionárom poštou alebo iným spôsobom.

V prípade, že si majiteľ Zaknihovaných akcií neprevezme Listinné akcie, neprevzaté akcie môžu byť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a Stanov vyhlásené za neplatné.

Vyhlásenie hromadných akcií za neplatné Predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným stanovami na zvolávanie Valného zhromaždenia. Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, Predstavenstvo bez zbytočného odkladu predá. Výťažok z predaja akcií po započítaní pohľadávok Spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, Spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy podľa osobitného zákona.

PLNOMOCENSTVO