Vybrat region
cz

Oznámení pro akcionáře

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolané na deň 29.04.2021

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. zvolala na deň 29.04.2021 zasadnutie riadneho valného zhromaždenia. V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s pandemickým šírením ochorenia COVID-19 boli v Slovenskej republike prijaté legislatívne zmeny, ktoré nám umožňujú pre zvolané valné zhromaždenie použiť korešpondenčné hlasovanie.

Základne informácie ku korešpondenčnému hlasovaniu:

  1. Hlasovaní lístok musí byť doručený spôsobom „do vlastných rúk“.
  2. Na obálke musí byť vyznačené, že obsahuje hlasovací lístok.
  3. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená do sídla spoločnosti najneskôr dňa 28.04.2021.
  4. Hlasovací lístok musí byť podpísaný s úradne osvedčeným podpisom hlasujúceho.
  5. Ak hlasuje právnická osoba musí predložiť aj platný výpis z obchodného registra.

Všetky pokyny pre tento druh hlasovania môžete nájsť v priloženej pozvánke.

Dokumenty:

 

___________________________________________________________________

Oznámenie zmeny v osobe akcionára listinných cenných papierov na meno