Vybrat region
cz

Oznámení pro akcionáře

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolané na deň 20.05.2020

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. zvolala na deň 20.05.2020 zasadnutie riadneho valného zhromaždenia. V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s pandemickým šírením ochorenia COVID-19 boli v Slovenskej republike prijaté legislatívne zmeny, ktoré nám umožňujú pre zvolané valné zhromaždenie použiť korešpondenčné hlasovanie.

Základne informácie ku korešpondenčnému hlasovaniu:

  1. Hlasovaní lístok musí byť doručený spôsobom „do vlastných rúk“.
  2. Na obálke musí byť vyznačené, že obsahuje hlasovací lístok.
  3. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená do sídla spoločnosti najneskôr dňa 19.05.2020.
  4. Hlasovací lístok musí byť podpísaný s úradne osvedčeným podpisom hlasujúceho.
  5. Ak hlasuje právnická osoba musí predložiť aj platný výpis z obchodného registra.
    Všetky pokyny pre tento druh hlasovania môžete nájsť v priloženej pozvánke.

Dokumenty

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie spoločnosti

Vzor tlačiva hlasovacieho lístka s návrhmi rozhodnutí

Vzor splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019

Výročná správa spoločnosti za rok 2019

Vzor oznámenia bankového účtu pre výplatu dividend

Aktuálne znenie Stanov