Select region
en

Announcement for shareholders

27 grudnia 2016 r. Asseco Central Europe, a. s. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na zamianę formy akcji ze zdematerializowanej na formę dokumentu i wycofanie akcji Spółki z Giełdy Papierów Wartościowych S.A.. 11 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zastosowała się w całości do wniosku i decyzja stała się skuteczna z dniem 2 maja 2017 r.

22 maja 2017 r. Centralny Depozyt Papierów Wartościowych Republiki Słowacji wyrejestrował akcje na okaziciela. Z wyżej wspomnianego powodu Akcjonariusze Spółki mają prawo otrzymać imienne akcje Spółki. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy 566/2001 W sprawie papierów wartościowych z późniejszymi zmianami, Spółka ogłosi okres na przejęcie akcji imiennych niezwłocznie po uzyskaniu listy akcjonariuszy Spółki, która jest niezbędna do emisji akcji imiennych oraz do ustalania terminu przejęcia akcji przez akcjonariuszy.

Asseco Central Europe, a. s. nie posiada obecnie listy akcjonariuszy. 28 kwietnia 2017 Spółka zwróciła się do KDPW z wnioskiem o udostępnienie listy akcjonariuszy zawierającej ich dane. W związku z powyższym, KDPW zobowiązała biura maklerskie działające na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie indywidualni akcjonariusze Spółki posiadają konta, o przesłanie list akcjonariuszy. Słowacki Centralny Depozyt przekazał Spółce listę akcjonariuszy tylko na poziomie rachunku posiadacza, który jest rachunkiem posiadacza członka Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych w Polsce: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, ID: 0000081582, z siedzibą w ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska. Spółka gromadzi obecnie dane akcjonariuszy z domów maklerskich.

Dla celów przyspieszenia procesu wydawania akcji w formie dokumentu I przechowywania listy akcjonariuszy, niezbędne jest uzyskanie danych o indywidualnych akcjonariuszach w zakresie wymaganym przez Rejestr Handlowy. Możecie Państwo dobrowolnie przekazać swoje dane poprzez FORMULARZ lub na adres: delisting@asseco-ce.com


On December 27, 2016 Asseco Central Europe, a. s. (Company) submitted the application to the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) for the granting a consent to change the form of shares from Book-entry into Paper form and delisting the shares of Company from the Warsaw Stock Exchange. On April 11th, 2017 Komisja Nadzoru Finansowego complied with application in full and decision became effective on May 2, 2017.

On May 22, 2017 the Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. cancelled registration of Book-entry shares of the Company. From the abovementioned reason the Company's shareholder has the right to takeover Company's certified shares. The period for the takeover of certified shares pursuant to Article 17 paragraph 3 of Act no. 566/2001 Coll. on Securities as amended, Company will announce without delay after obtaining a list of the Company's shareholders, which is necessary for the issuance of certified shares and for determination of period for the takeover f shares by shareholders.

Asseco Central Europe, a. s. does not have a list of shareholders yet. On April 28, 2017, the company asked KDPW to provide a list of shareholders with the shareholders` data. Subsequently KDPW asked all broker houses operating on the Warsaw Stock Exchange, where the individual shareholders of the company held accounts, to provide a list of shareholders. Slovak Central Depository provided the company with a list of shareholders only to the level of the holder's account which is holder's account of a member of the Central Securities Depository Papers in the Republic of Poland: Krajowy Depozit Papierów Wartościowych SA (KDPW), IČO: 0006001456, with its registered office at ul. Książęca, nr 4, 00-498 Warszawa, PL. Currently, we are collecting shareholders data from broker houses.

For the purposes of speeding up the process of paper shares issueing and keeping the list of shareholders, it is necessary to obtain data about individual shareholders in the extent required by the Commercial Code. You can provide your data voluntarily via the FORM or an email address: delisting@asseco-ce.com