Vybrať región
sk

Oznámenie pre akcionárov

Výplata dividend 

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. schválilo dňa 16.04.2019 výplatu dividend v celkovej výške 0,57 EUR na jednu akciu, pričom suma vo výške 0,42 EUR je zo zisku za roky 2017 a 2018 a suma vo výške 0,15 EUR je zo zisku za roky 2013 a 2014.

Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu je 16. apríl 2019.

Dividenda je splatná od 29.04.2019 do 31.12.2019.

Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. ako platiteľ dividend je v zmysle § 43 Zákona o dani z príjmov a ostatných platných právnych predpisov povinná

  • vykonať zrážku dane a následne ju odviesť správcovi dane, a to z dividendy zo zisku za roky 2017 a 2018 vyplatenej fyzickým osobám a
  • vypočítať a odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné, a to z dividendy zo zisku za roky 2013 a 2014 vyplatenej poisteným fyzickým osobám v SR.

Vzor oznámenia o zmene v osobe akcionára listinných cenných papierov na meno.