Vybrať región
sk

Certifikáty a Politika

Vedenie spoločnosti si uvedomuje zodpovednosť za zabezpečenie kvality a informačnej bezpečnosti v poskytovaní svojich služieb v oblasti informačných technológií a kladie silný dôraz na podporu strategických cieľov a spokojnosť svojich zákazníkov.

Preto spoločnosť neustále zlepšuje a prispôsobuje vlastnosti svojich produktov požiadavkám zákazníkov a príslušných zainteresovaných strán (napr. zamestnanci, dodávatelia, orgány štátnej a miestnej samosprávy a mimovládne organizácie).

Spoločnosť má zavedené manažérske systémy:

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • ISO 27018 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ
 • ISO 25000 Softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu (SQuaRE) (SR)
 • ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania
 • ISO 20000-1 Systém managementu služieb

Svoje zámery v oblasti manažérskych systémov, kvality produktov a procesov naša spoločnosť zadefinovala v dokumente Politika integrovaného manažérskeho systému a Politika manažmentu služieb.

ISO 9001

ISO 9001 Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality (QMS – Quality Management System) podľa medzinárodného štandardu ISO 9001 bol v spoločnosti Asseco CE prvýkrát certifikovaný v roku 2002. Zavedený systém je trvalo udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami normy.  Spokojnosť zákazníka s dodávanými riešeniami a poskytovanými službami patrí medzi primárne ciele spoločnosti. V snahe splniť očakávania zákazníkov a obchodných partnerov sa Asseco CE zameriava osobitne na neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a produktov. S týmto úzko súvisí neustála vysoká pozornosť, ktorá sa venuje riadeniu, koordinácii a zlepšovaniu procesov prebiehajúcich v Asseco CE.  Profesionálna úroveň projektového riadenia sa dosahuje prostredníctvom procesného riadenia, čo vytvára predpoklady na ďalšie zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných riešení a služieb.

Predmetom certifikácie podľa ISO 9001 sú nasledujúce oblasti:

 • poskytovanie softvéru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku) a realizácia projektov informačných systémov,
 • návrh, vývoj, zhotovovanie, implementácia, systémová integrácia a zabezpečovanie prevádzky informačných systémov,
 • proces vývoja softvéru,
 • dodávky a podpora hardvéru a sietí,
 • poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti informačno - komunikačných technológií,
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky. 

 Systém manažérstva kvality

ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

Asseco Central Europe získalo v roku 2008 certifikát podľa štandardu ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva (EMS – Environmental Management System). Predmetom certifikácie podľa ISO 14001 sú totožné činnosti, aké sú definované v predchádzajúcej kapitole Systém manažérstva kvality. Napriek tomu, že spoločnosť svojím predmetom činnosti a poskytovanými službami nemá významný vplyv na životné prostredie, v rámci svojej filozofie „Byť zodpovední k životnému prostrediu“ sa snaží v čo najväčšom rozsahu prispievať k ochrane ľudského zdravia a kvality životného prostredia pred možnými dopadmi svojej činnosti.

 Systém environmentálneho manažérstva

 

ISO 27001

ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Aby bola zabezpečená adekvátna ochrana vlastných, ale aj od zákazníkov získaných informácií, spoločnosť aplikovala požiadavky štandardu ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System). Zavedený systém ISMS bol certifikovaný v roku 2010. Oblasť certifikácie podľa ISO 27001 je nasledovná:

 • komplexné riešenia v oblasti informačno-komunikačných technológií (poradenské a konzultačné služby, integračné služby, riadenie projektov, predaj, analýza, návrh, implementácia a servis informačných systémov),
 • zabezpečenie prevádzky informačného systému,
 • vývoj softvéru a poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.

 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO 27018

ISO 27018 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu OÚ pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ

ISO 20000-1

ISO 20000-1 Systém manažmentu IT služieb

Spoločnosti Asseco CE v Slovenskej republike bol v roku 2020 udelený certifikát podľa štandardu ISO 20000-1. Systém manažmentu IT služieb (ITSM – Information Technology Service Management System) zabezpečuje podporu procesného riadenia organizácie v oblasti optimálneho využívania informačných technológií, čím prispieva k zvyšovaniu efektivity a kvality poskytovaných IT služieb. Predmetom certifikácie podľa ISO 20000-1 je systém manažmentu IT služieb poskytovaných v rámci divízie Public SK a divízie Fabasoft pre prevádzku, správu, podporu a rozvoj informačných systémov a cloudové riešenie (celá oblasť certifikácie je uvedená v certifikáte).

 Systém manažmentu IT služieb

ISO 25000 (SR)

ISO 25000, Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu

V roku 2017 bol spoločnosti Asseco CE v Slovenskej republike udelený certifikát podľa štandardu ISO 25000. Tento systém manažérstva pre plnenie požiadaviek na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu je zavedený na divízii Public SK, kde predmetom certifikácie je návrh, vývoj, zhotovovanie, implementácia, systémová integrácia a postimplementačná podpora informačných systémov a software.

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Spoločnosť Asseco CE disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti (vydaným Národným bezpečnostným úradom SR) a Osvedčením podnikateľa (vydaným Národným bezpečnostným úradom ČR) na stupeň utajenia „Tajné“.

 Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Politika integrovaného manažérskeho systému

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií v Slovenskej republike a v Českej republike.

Integrovaný manažérsky systém, ktorý zahŕňa systémy manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti, kontinuity podnikania a environmentu predstavuje v spoločnosti symbol dôveryhodnosti a stability voči zákazníkom, zainteresovaným stranám a zamestnancom spoločnosti. Zabezpečuje systémový prístup pri realizácii a dodávke riešení a služieb a zamedzuje výskytu náhodných nezhôd, straty dôvernosti, integrity a dostupnosti klasifikovaných informácií spoločnosti a poškodzovaniu životného prostredia.

Vedenie spoločnosti podporuje všetkými dostupnými prostriedkami napĺňanie Politiky integrovaného manažérskeho systému a súčasne prijíma nasledujúce záväzky:

 • Trvalo zlepšovať procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti so zreteľom na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne, s minimálnym prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami, požiadavkami štátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán.
 • Podporovať vzdelávanie zamestnancov a zvyšovať ich povedomie. Politiku integrovaného manažérskeho systému je možné realizovať iba za aktívnej angažovanosti všetkých zamestnancov a preto spoločnosť venuje zvýšenú pozornosť rozvoju zamestnancov, podporuje a zabezpečuje ich odborný rast a zvyšovanie povedomia v oblasti kvality, informačnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
 • Vytvárať a udržiavať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných služieb a starostlivosti o životné prostredie.
 • Zabezpečovať ochranu životného prostredia a súlad s právnymi a inými požiadavkami prostredníctvom zachovávania filozofie spoločnosti „Byť zodpovední k životnému prostrediu“, predchádzať vzniku odpadov a šetriť prírodné zdroje.
 • Trvale chrániť všetky informačné aktíva a osobné údaje v internom prostredí a cloude pred externými aj internými hrozbami, zneužitím, prezradením alebo zničením v súlade s legislatívnymi požiadavkami a medzinárodne uznávanými bezpečnostnými normami.
 • Poskytovať vysokú úroveň bezpečnosti našim zákazníkom a partnerom prevádzkovaním, kontrolou, údržbou a neustálym zlepšovaním všetkých oblastí informačnej bezpečnosti v kontexte podnikateľských aktivít a rizík spoločnosti.
 • Zabezpečovať trvalo udržateľnú kontinuitu činností spoločnosti ako stabilnú garanciu dodávok pre našich zákazníkov.
 • Zlepšovať integrovaný manažérsky systém zvyšovaním jeho efektívnosti a udržiavaním systému v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001 a ISO 27018 a relevantnými právnymi a inými požiadavkami.

Politika manažmentu služieb

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je poskytovateľom komplexných riešení a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Uvedomujúc si potrebu kvalitného poskytovania služieb, manažment spoločnosti podporuje ciele a princípy zabezpečenia služieb s dôrazom maximálnej dôležitosti a ako svoj záväzok vyhlasuje túto politiku manažmentu služieb:

 • Vedenie spoločnosti poskytuje primerané zdroje na plánovanie, implementáciu, monitorovanie, preskúmanie a zdokonaľovanie dodávania a riadenia služieb. Dbá na správne stanovenie požiadaviek zákazníka a zaväzuje sa k ich napĺňaniu za účelom zvyšovania spokojnosti zákazníka.
 • Vo vedení spoločnosti sú každoročne prijímané ciele a opatrenia na zlepšovanie a zvyšovanie efektívnosti ITSMS. V plánovaných intervaloch sú vykonávané preskúmania manažmentu služieb s cieľom zabezpečenia ich stálej vhodnosti, primeranosti a efektívnosti.
 • V prostredí spoločnosti sú implementované pravidlá a zásady poskytovania služieb vyplývajúce zo základných dokumentov záväzných pre všetky organizačné jednotky spoločnosti, rozšírené o požiadavky normy ISO/IEC 20000-1 a ďalších relevantných noriem, ako aj požiadavky platnej legislatívy Slovenskej republiky a zmluvné požiadavky predovšetkým zo strany zákazníkov.
 • Pravidlá a zásady pre poskytovanie služieb sú stanovené zmluvou obsahujúcou dohodnuté parametre úrovne poskytovaných služieb (SLA).
 • Je definovaný postup riadenia a hodnotenia rizík služieb (identifikovanie prijateľnej úrovne a akceptácie rizík služieb).
 • Všetci zamestnanci spoločnosti a ďalšie osoby pracujúce v prostredí poskytovania služieb sú povinní dodržiavať stanovené pravidlá a zásady. Ich nedodržiavanie predstavuje porušenie pracovnej disciplíny resp. zmluvných dohôd s príslušnými následkami.
 • Súčasťou aktivít v tejto oblasti je aj kontinuálne vzdelávanie všetkých zamestnancov spoločnosti o princípoch a aktuálnych otázkach poskytovania služieb a ich zlepšovaní.

ISO 22301

ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania