Vybrať región
sk

Certifikáty a Politika

Vedenie spoločnosti si uvedomuje zodpovednosť za zabezpečenie kvality a informačnej bezpečnosti v poskytovaní svojich služieb v oblasti informačných technológií a kladie silný dôraz na podporu strategických cieľov a spokojnosť svojich zákazníkov.

Preto spoločnosť neustále zlepšuje a prispôsobuje vlastnosti svojich produktov požiadavkám zákazníkov a príslušných zainteresovaných strán (napr. zamestnanci, dodávatelia, orgány štátnej a miestnej samosprávy a mimovládne organizácie).

Spoločnosť má zavedené manažérske systémy:

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 10006 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO 20000-1 Informačné technológie. Manažment služie
 • ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania
 • ISO 25000 Softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu
 • ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • ISO 27018 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ

Svoje zámery v oblasti manažérskych systémov, kvality produktov a procesov naša spoločnosť zadefinovala v dokumente Politika integrovaného manažérskeho systému a Politika manažmentu služieb.

ISO 9001

ISO 9001 Systém manažérstva kvality 

Certifikát ISO 9001

ISO 10006

ISO 10006 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch 

Osvedčenie ISO 10006

ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát ISO 14001

ISO 20000-1

ISO 20000-1 Informačné technológie. Manažment služieb

Certifikát ISO 20000-1

ISO 22301

ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania

Osvedčenie ISO 22301

ISO 25000

ISO 25000 Softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu 

Osvedčenie ISO 25000

ISO 27001

ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Certifikát ISO 27001

ISO 27018

ISO 27018 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ

Osvedčenie ISO 27018

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Spoločnosť Asseco CE disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti (vydaným Národným bezpečnostným úradom SR) a Osvedčením podnikateľa (vydaným Národným bezpečnostným úradom ČR) na stupeň utajenia „Tajné“.

 Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Politika integrovaného manažérskeho systému

Politika integrovaného manažérskeho systému

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií v Slovenskej republike a v Českej republike.

Integrovaný manažérsky systém, ktorý zahŕňa systémy manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti, kontinuity podnikania a environmentu predstavuje v spoločnosti symbol dôveryhodnosti a stability voči zákazníkom, zainteresovaným stranám a zamestnancom spoločnosti. Zabezpečuje systémový prístup pri realizácii a dodávke riešení a služieb a zamedzuje výskytu náhodných nezhôd, straty dôvernosti, integrity a dostupnosti klasifikovaných informácií spoločnosti a poškodzovaniu životného prostredia.

Vedenie spoločnosti podporuje všetkými dostupnými prostriedkami napĺňanie Politiky integrovaného manažérskeho systému a súčasne prijíma nasledujúce záväzky:

 • Trvalo zlepšovať procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti so zreteľom na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne, s minimálnym prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami, požiadavkami štátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán.
 • Podporovať vzdelávanie zamestnancov a zvyšovať ich povedomie. Politiku integrovaného manažérskeho systému je možné realizovať iba za aktívnej angažovanosti všetkých zamestnancov a preto spoločnosť venuje zvýšenú pozornosť rozvoju zamestnancov, podporuje a zabezpečuje ich odborný rast a zvyšovanie povedomia v oblasti kvality, informačnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
 • Vytvárať a udržiavať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných služieb a starostlivosti o životné prostredie.
 • Zabezpečovať ochranu životného prostredia a súlad s právnymi a inými požiadavkami prostredníctvom zachovávania filozofie spoločnosti „Byť zodpovední k životnému prostrediu“, predchádzať vzniku odpadov a šetriť prírodné zdroje.
 • Trvale chrániť všetky informačné aktíva a osobné údaje v internom prostredí a cloude pred externými aj internými hrozbami, zneužitím, prezradením alebo zničením v súlade s legislatívnymi požiadavkami a medzinárodne uznávanými bezpečnostnými normami.
 • Poskytovať vysokú úroveň bezpečnosti našim zákazníkom a partnerom prevádzkovaním, kontrolou, údržbou a neustálym zlepšovaním všetkých oblastí informačnej bezpečnosti v kontexte podnikateľských aktivít a rizík spoločnosti.
 • Zabezpečovať trvalo udržateľnú kontinuitu činností spoločnosti ako stabilnú garanciu dodávok pre našich zákazníkov.
 • Zlepšovať integrovaný manažérsky systém zvyšovaním jeho efektívnosti a udržiavaním systému v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001 a ISO 27018 a relevantnými právnymi a inými požiadavkami.

Politika manažmentu služieb

Politika manažmentu služieb

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je poskytovateľom komplexných riešení a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Uvedomujúc si potrebu kvalitného poskytovania služieb, manažment spoločnosti podporuje ciele a princípy zabezpečenia služieb s dôrazom maximálnej dôležitosti a ako svoj záväzok vyhlasuje túto politiku manažmentu služieb:

 • Vedenie spoločnosti poskytuje primerané zdroje na plánovanie, implementáciu, monitorovanie, preskúmanie a zdokonaľovanie dodávania a riadenia služieb. Dbá na správne stanovenie požiadaviek zákazníka a zaväzuje sa k ich napĺňaniu za účelom zvyšovania spokojnosti zákazníka.
 • Vo vedení spoločnosti sú každoročne prijímané ciele a opatrenia na zlepšovanie a zvyšovanie efektívnosti ITSMS. V plánovaných intervaloch sú vykonávané preskúmania manažmentu služieb s cieľom zabezpečenia ich stálej vhodnosti, primeranosti a efektívnosti.
 • V prostredí spoločnosti sú implementované pravidlá a zásady poskytovania služieb vyplývajúce zo základných dokumentov záväzných pre všetky organizačné jednotky spoločnosti, rozšírené o požiadavky normy ISO/IEC 20000-1 a ďalších relevantných noriem, ako aj požiadavky platnej legislatívy Slovenskej republiky a zmluvné požiadavky predovšetkým zo strany zákazníkov.
 • Pravidlá a zásady pre poskytovanie služieb sú stanovené zmluvou obsahujúcou dohodnuté parametre úrovne poskytovaných služieb (SLA).
 • Je definovaný postup riadenia a hodnotenia rizík služieb (identifikovanie prijateľnej úrovne a akceptácie rizík služieb).
 • Všetci zamestnanci spoločnosti a ďalšie osoby pracujúce v prostredí poskytovania služieb sú povinní dodržiavať stanovené pravidlá a zásady. Ich nedodržiavanie predstavuje porušenie pracovnej disciplíny resp. zmluvných dohôd s príslušnými následkami.
 • Súčasťou aktivít v tejto oblasti je aj kontinuálne vzdelávanie všetkých zamestnancov spoločnosti o princípoch a aktuálnych otázkach poskytovania služieb a ich zlepšovaní.