Vybrať región
sk

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Asseco Central Europe (ďalej len „Asseco CE“) je všade tam, kde sa technológie a podnikanie spájajú s každodenným životom. Rozsiahle skúseností zo všetkých trhových odvetví nám umožňujú vytvárať spoľahlivé a moderné produkty.

Asseco CE sa usiluje o dodržiavanie najvyšších štandardov riadenia, komunikácie a transparentnosti. Základom nášho podnikania je dodržiavanie platných zákonov a predpisov o ochrane súkromia a osobných údajov.

Asseco CE sa zaväzuje spracovávať a chrániť osobné údaje tak, aby boli chránené práva všetkých fyzických osôb (dotknutých osôb), ktorých osobné údaje spracúva, a to v najvyššej možnej miere.

Získanie a spracovanie osobných údajov je vždy riešené v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.

Sú vykonávané opatrenia v oblasti technickej, procesnej a organizačnej tak, aby bola zaistená ochrana pri spracovaní osobných údajov, ich integrita, dostupnosť, dôvernosť a odolnosť.

K osobným údajom majú prístup iba oprávnené osoby a sú odovzdávané iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonného účelu, oprávneného záujmu alebo so súhlasom dotknutých osôb.

Osobné údaje sú spracovávané iba v nutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Opatrenia sú pravidelne kontrolované a na základe účinnosti hodnotené a zdokonaľované.

Nové požiadavky vyplývajúce z legislatívy alebo aktuálnych hrozieb sú bezodkladne implementované.

Porušenie ochrany osobných údajov je vždy evidované, vyšetrené a v prípade vplyvu na práva dotknutých osôb hlásené na Dozorný úrad, v prípade vysokých rizík voči právam dotknutých osôb tiež dotknutým osobám.

 

Spoloční prevádzkovatelia osobných údajov

Súčasťou Asseco CE pre oblasť spracovania a ochrany osobných údajov sú nasledujúce spoločnosti:

 • Asseco Central Europe, a.s., so sídlom Praha 4, Budějovická 778/3a, 140 00, IČO: 27074358, ďalej len „Asseco CE CZ“,
 • Asseco Central Europe, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 35760419, ďalej len „Asseco CE SK“.

Účely a spracovanie osobných údajov sú stanovené jednotlivými spoločnosťami Asseco CE. Spoločnosti Asseco CE sa stávajú v súlade s Nariadením GDPR článkom 26 spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov.

Pre oblasť ochrany osobných údajov sú stanovené spoločne hranice spoločností Asseco CE na základe procesov a činností vykonávanými v rámci spoločnosti vrátane pobočiek a pracovísk. Oblasť ochrany osobných údajov je riešená pre všetky spoločnosti jednotne.

Koncepcia ochrany osobných údajov stanovuje základné princípy ochrany práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov v Asseco CE. Táto koncepcia sa vzťahuje na všetky spoločnosti Asseco CE v plnom rozsahu, vrátane sídla spoločností, ich pobočiek a zamestnancov.

Každá spoločnosť Asseco CE sa zaväzuje pre ochranu osobných údajov, ktoré spracúva alebo s nimi príde do styku v rámci procesov a činností, plniť dodržiavanie politík ochrany osobných údajov, zásad spracovania a ochrany osobných údajov, interných smerníc a príkazov vydaných pre celú skupinu.

Zodpovednosť za plnenie povinností daných legislatívou a internými smernicami Asseco CE v oblasti ochrany osobných údajov má každá spoločnosť v plnom rozsahu osobných údajov spracúvaných touto spoločnosťou. Za implementáciu opatrenia a kontrolu plnenia povinností zodpovedá vedenie každej spoločnosti.

 

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Osobné údaje a doba spracúvania

Osobné údaje získavame v súlade s legislatívou upravujúcou oblasti ochrany osobných údajov, okrem iných, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES. Vedieme záznamy o činnostiach spracúvania osobných údajov a sme prevádzkovateľmi týchto údajov.

Osobné údaje spracúvame na základe legislatívnych alebo zmluvných účelov, na základe oprávneného záujmu alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zhromažďujeme identifikačné osobné údaje slúžiace na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, kontaktné osobné údaje umožňujúce komunikáciu a ďalšie informácie súvisiace s poskytovanými službami a činnosťami. Kontaktnými údajmi sa rozumie najmä uvedená adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a prípadne ďalšie upresňujúce informácie.

Osobné údaje spracovávame po dobu určenú právnymi predpismi v prípade spracovania na základe požiadaviek legislatívy, po dobu definovanú oprávneným záujmom a v prípade spracovania na základe súhlasu po dobu uvedenú v súhlase. Po skončení stanovenej doby spracúvania prestaneme osobné údaje spracúvať a vykonáme ich anonymizáciu alebo vymazanie a skartáciu.

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame od dotknutých osôb pri rokovaní našich pracovníkov o uzavretí obchodu alebo poskytnutia služby; na základe uzavretia zmluvy, objednávky a pri ich následnej realizácii; prípadne na základe iného zákonného účelu.

Osobné údaje ďalej získavame od iných prevádzkovateľov osobných údajov so súhlasom dotknutých osôb.

Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame pre našu vnútornú potrebu, pre zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov, pre vyhodnocovanie činnosti, na sledovanie nami poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a rozširovanie poskytovaných produktov a služieb.

Osobné údaje spracúvame na účely súvisiace s poskytovanými produktmi a službami a pre zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s realizáciou požadovaného projektu či služby.

Taktiež ich spracúvame na obchodné účely, pre vývoj nových produktov a pre informovanie zákazníkov o našich nových produktoch a službách, pre rozširovanie ponuky pre našich zákazníkov.

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s požiadavkami na ochranu spracúvaných údajov v najvyššej možnej miere pred neoprávneným prístupom, neoprávneným prenosom, pred stratou alebo zničením a pred iným možným zneužitím. Pri spracovaní sa využíva bezpečnostných kontrolných a technických mechanizmov.

Prebiehajú interné kontroly a audity a taktiež externé audity od našich zákazníkov na dodržiavanie procesov fyzického, technického i procesného zabezpečenia.

Osoby, ktoré s osobnými údajmi pracujú v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne daných povinností, sú viazané mlčanlivosťou danú zmluvným vzťahom. Mlčanlivosť trvá aj po skončení ich pracovného alebo zmluvného vzťahu k nám.

Poskytovanie a odovzdávanie osobných údajov

Osobné údaje sú poskytované len na základe plnenia legislatívnych požiadaviek alebo súhlasu dotknutých osôb.

Kategórie príjemcov osobných údajov sú:

 • subjekty verejnej moci a štátne orgány,
 • zmluvní partneri, ktorí pre nás vykonávajú požadované spracovanie na základe zmluvy s príslušnými ustanoveniami o spracovaní osobných údajov; vždy vyžadujeme poskytnutie záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov pri ich spracovaní a dodržiavanie zmluvne zakotvených zásad spracovania,
 • ďalší prevádzkovatelia na príkaz dotknutej osoby alebo s jej súhlasom.

Prenos osobných údajov prebieha vždy v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov a práv dotknutých osôb za použitia technických aj procedurálnych bezpečnostných opatrení.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

Dotknutá osoba v prípade spracúvania na základe informovaného súhlasu vždy slobodne rozhodne, či svoj súhlas v nami navrhovanom rozsahu poskytne alebo ho odmietne udeliť. Pri spracúvaní takto získaných osobných údajov sme viazaní rozsahom poskytnutého súhlasu.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom ako bol udelený alebo podaním žiadosti na kontakty uvedené nižšie.

V prípade odmietnutia udelenia súhlasu alebo odvolanie už poskytnutého súhlasu, ukončíme spracovanie dotknutých osobných údajov v čo najbližšom možnom termíne, ktorý je stanovený technickými a organizačnými možnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné opäť kedykoľvek udeliť.

Spĺňanie práva na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať o informácie evidovaných a spracúvaných osobných údajoch, ktoré o ňom vedieme. Pripravíme a bez zbytočného odkladu odovzdáme informácie dotknutej osobe dohodnutým požadovaným spôsobom tak, aby bola zaistená zároveň ochrana práv dotknutej osoby.

Oprava vedených osobných údajov

V prípade oznámení alebo žiadosti o zmene osobných údajov vykonáme bezodkladne opravu v našich evidenciách. Ak pri spracúvaní zistíme vlastnou aktivitou, že osobné údaje nie sú pravdivé alebo aktuálne, vyzveme dotknutú osobu k oprave a ak nedôjde zo strany dotknutej osoby k potvrdeniu, údaje vymažeme.

Postup pre podanie námietky, odvolanie súhlasu a ďalšie požiadavky

Dotknutá osoba má možnosť uplatniť námietky proti spracúvaniu osobných údajov, odvolať udelený súhlas, požiadať o zmenu rozsahu súhlasu, vzniesť otázku alebo požiadavku z oblasti ochrany osobných údajov nasledujúcim spôsobom: e-mailom na nižšie uvedené kontakty, písomne na naše korešpondenčné adresy alebo osobne na recepcii ktorejkoľvek z našich spoločností, kde sú zároveň k dispozícii aj formuláre pre plnenie práv alebo ohlásenie porušenia spracovania alebo ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba môže podať námietku alebo sťažnosť tiež na Dozorný úrad (Úrad na ochranu osobných údajov SR)

Informačná povinnosť

Politika, koncepcie a zásady spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke Asseco CE.

S povinnosťami a zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov sú oboznámení všetci naši pracovníci formou pravidelných povinných školení. Ochrana osobných údajov je súčasťou zmluvných vzťahov.

 

Kontakty DPO - Data Protection Officer

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov pre Asseco CE, a.s. Česká republika [email protected], +420 739 383 608

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných udajov pre Asseco CE, a.s. Slovenská republika [email protected], +421 904 802 487

 

Používanie súborov cookies na webových stránkach spoločnosti Asseco

Účel politiky

Politika sa vzťahuje na všetky webové stránky spoločnosti Asseco CE, stránky v globálnej doméne www.asseco-ce.com, ktoré vlastní spoločnosť Asseco CE a na iné webové stránky, ktoré prevádzkuje spoločnosť Asseco CE pre skupinu Asseco Central Europe (ďalej len „webové stránky spoločnosti Asseco“).

Táto politika ochrany osobných údajov definuje typ a spôsob zhromažďovania informácií na stránkach spoločnosti Asseco a účel ich spracovania.

Spoločnosť Asseco CE prehlasuje, že webové stránky spoločnosti Asseco sú prevádzkované s maximálnou starostlivosťou v súlade s pravidlami technického know-how a profesionality, a to v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (Úradný vestník Európskej únie L. 2016 č. 119/1).

Zber údajov

Zvlášť si ceníme rešpektovanie súkromia používateľov, ktorí navštevujú naše webové stránky.

V súlade s uznávanou praxou väčšiny webových služieb uchovávame otázky zasielané na náš server. To znamená, že máme verejné IP adresy, z ktorých používatelia prezerajú informačný obsah našej služby. Prezerané zdroje sú identifikované adresami URL a taktiež aj nasledujúce:

 • čas, kedy prišla otázka,
 • čas potrebný na odoslanie odpovede,
 • názov klientskej stanice - identifikácia sa vykonáva príslušným protokolom,
 • informácie o chybách, ku ktorým došlo pri vykonávaní transakcie,
 • adresa URL stránky skôr navštívené užívateľom (referrer link) - ak bol prenos na stránku spoločnosti vykonaný prostredníctvom odkazu,
 • informácie o verzii prehliadača.

Bez ohľadu na uvedené, môžu vzniknúť okolnosti, keď pre vykonanie požadovanej služby alebo procesu budú potrebné informácie odlišné od vyššie uvedených, ktoré sa týkajú používateľa, vrátane osobných údajov. V takom prípade bude užívateľ informovaný o potrebe sprístupnenia určitých informácií, vrátane osobných údajov a účelu použitia týchto informácií. Užívateľ môže vykonať dobrovoľné rozhodnutie týkajúce sa poskytnutia svojich osobných údajov. Požiadavka na vyplnenie a odoslanie formulára / dotazníka, je vždy doplnená informáciami aký druh osobných údajov a na aký účel sa bude zhromažďovať.

Poskytnuté údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

V prípade, že užívateľ poskytne vo formulári / dotazníku osobné údaje tretej osoby, predpokladá sa, že používateľ má príslušný súhlas od osoby, ktorej údaje boli poskytnuté.

Užívateľ je kedykoľvek oprávnený požiadať o ukončenie spracovania svojich osobných údajov, relevantné údaje budú vymazané.

Vyhradzujeme si, že webové stránky spoločnosti Asseco nezhromažďujú, nesledujú ani neoverujú informácie o veku používateľov, ktorí ich navštevujú. Nedochádza k zhromažďovaniu informácií, ktoré by spoločnosti Asseco umožnili určiť, či používateľ (vrátane príjemcu a užívateľa e-mailových zoznamov, dotazníkového výskumu a osoby zúčastňujúce sa súťaže organizovanej prostredníctvom nich) má schopnosť vykonávať právne úkony.

Súbory cookies

Webové stránky spoločnosti Asseco používajú tzv. súbory cookies alebo iné technológie, ktoré zahŕňajú funkcie podobné alebo ekvivalentné cookies, t.j. informácie uložené na koncovom zariadení užívateľov, ktorí navštevujú webové stránky. Cookies sú automaticky sťahované a využívané webovými stránkami pri každom spojení s koncovým zariadením používateľa. Webové stránky používajú súbory cookies na tieto účely:

 • poskytovanie služieb,
 • prispôsobenie obsahu webovej stránky koncovému zariadeniu užívateľa, uchovanie jednotlivých nastavení používateľa a optimalizácia používania webových stránok,
 • zlepšenie bezpečnosti pri kontrole zneužitia v priebehu používania webových stránok,
 • získanie kolektívnych, anonymných štatistík pre zlepšenie funkčnosti webových stránok,
 • zachovanie relácií užívateľa (odkazuje sa na webové stránky s možnosťou prihlásenie užívateľa), aby sa používateľ nemusel znovu prihlásiť pod jeho menom a heslom na každej webovej stránke,
 • umožniť používanie základných funkcií webových stránok (napr. uchovávanie navštívených stránok, aby ich bolo možné znovu otvoriť na žiadosť používateľa),
 • reklamné a marketingové účely na prispôsobenie reklamného obsahu zobrazovaného na webových stránkach Asseco a na iných webových stránkach podľa výberu užívateľa.

Webové stránky spoločnosti Asseco používa tieto typy súborov cookies:

 • nevyhnutné cookies – tieto súbory pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok,
 • preferenčné cookies - tieto súbory umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. preferovaný jazyk alebo región,
 • analytické cookies – tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku,
 • marketingové cookies – tieto súbory sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach,
 • nezaradené – tieto súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.

 

 

Webové stránky spoločnosti Asseco používajú tieto typy cookies súborov podľa dĺžky ich trvania:

 • dočasné súbory cookies - ukladajú sa len pri používaní webových stránok, tj. až do odhlásenia, uzatvorenia webových stránok alebo zatvorenia prehliadača,
 • trvalé súbory cookies – uložia sa do užívateľského prístroja až do konca ich životného cyklu (prevádzkový čas nastavený na súbor cookies) alebo do doby, než ich používateľ vymaže.

Nastavenie súborov cookies je individuálne pre každý internetový prehliadač. Každý užívateľ môže akceptovať prijatie cookies alebo túto možnosť úplne vypnúť alebo obmedziť prijatie súboru cookies na určitú mieru na svojom zariadení. Upozorňujeme, že spôsob použitia cookies môže ovplyvniť pohodlie pri používaní webových stránok a viesť k nedostatočnému alebo nesprávnemu zobrazenie niektorých webových stránok.

Na riadenie súborov cookies je treba zvoliť prehliadač a vykonať nastavenie:

Mobilné telefóny:

Pokiaľ nezmeníte nastavenie v konaní súborov cookies, budú tieto súbory nainštalované do koncového zariadenia užívateľa a tak Asseco CE uloží informácie o užívateľovi do koncového zariadenia a získa k nim prístup.

Sprístupnenie webových stránok

Webové stránky spoločnosti Asseco môžu obsahovať odkazy na internetové stránky iných subjektov. Spoločnosť Asseco CE nemá vplyv na politiku ochrany osobných údajov týchto subjektov a nezodpovedá za ich politiku spracovania a ochrany osobných údajov.

 

Marketing

Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľom pomocou webových stránok spoločnosti Asseco môžu byť použité na marketingové a PR účely iba ak používateľ vyjadrí svoj súhlas s prijímaním obchodných informácií.

Nábor pracovníkov

Webové stránky spoločnosti Asseco môžu byť použité pri prijímaní nových pracovníkov, stážistov, alebo partnerov pre spoločnosť Asseco CE alebo iných subjektov skupiny Asseco CE. Takto získané osobné údaje sa používajú na účely prijímania nových pracovníkov iba v rámci náborových procesov. Vyplnením formulára žiadosti o prijatie do zamestnania užívateľ vyjadruje súhlas s účasťou na náborových procesoch vykonávaných spoločnosťou Asseco CE. Súhlas sa vzťahuje na všetky dokumenty, ktoré sú predkladané v rámci náborových procesov. Údaje sú spracovávané po dobu udelenia súhlasu. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Sprístupnenie informácií klientom, partnerom

Osobné údaje a informácie získané prostredníctvom webových stránok spoločnosti Asseco môžu spoločnosti Asseco CE používať pre rozvoj a riadenie obchodných vzťahov s užívateľom, ktorý zastupuje partnera alebo klienta. Môžu byť zasielané najmä obchodné, produktové a marketingové informácie alebo informácie o programoch partnerov. Spoločnosti v skupine Asseco CE si vyhradzujú právo poskytovať tieto informácie iným najvyšším pridruženým spoločnostiam za účelom poskytnutia služby, za predpokladu, že sprístupnenie týchto informácií je možné a bol k tomuto udelený súhlas.