Vybrať región
sk

Pravidlá používania profilov na sociálnych sieťach

v platnosti od 22.01.2024

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s., IČO: 35 760 419, so sídlom: Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava, SR, (ďalej len “Spoločnosť”) e-mail: [email protected] prevádzkuje profily na sociálnych sieťach facebook, instagram, LinkedIn a YouTube.Tieto profily sú zamerané na propagáciu našej spoločnosti a informovanie o našich produktoch a službách a sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov. V záujme dodržiavania podmienok používania jednotlivých sociálnych sietí a zachovania transparentnosti si prosím pozorne prečítajte tieto Pravidlá.

Myšlienky a názory vyjadrené na našich profiloch na sociálnych sieťach slúžia výhradne na informačné účely a nie sú pre Spoločnosť nijako záväzné. Umožňujeme vám vyjadrovať sa k našim príspevkom a reagovať na témy, ktoré zverejníme na našich profiloch, ale nepodporujeme zdieľanie ani nahrávanie nelegálneho, diskriminačného alebo zavádzajúceho obsahu. Viac informácií o pravidlách a podmienkach používania nájdete priamo na stránkach konkrétnych sociálnych sietí.

Všetky informácie zverejnené na našich profiloch (vrátane textov, log, ochranných známok, fotografií, obrázkov, zvukových nahrávok a videí a pod.) predstavujú autorské dielo v zmysle Autorského zákona a Spoločnosť je nositeľom a vykonávateľom autorských práv k uvedeným autorským dielam. Spoločnosť má alebo vykonáva autorské práva a /alebo má a/alebo vykonáva právo na ich používanie na základe licencií udelených jej tretími stranami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva. Akékoľvek použitie časti alebo celku, rozmnožovanie alebo šírenie obsahu z profilov Spoločnosti je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané.

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, no nevieme na 100% garantovať, že náš profil nebude zneužitý tretími osobami, ktoré sa pokúšajú páchať na internete trestnú činnosť. Ak máte podozrenie, že sa niekto chystá zneužiť alebo zneužil váš profil, alebo ste obdržali nevyžiadané správy od niektorého z našich followerov, alebo od vás niekto požadoval v našom mene zverejnenie osobných, alebo citlivých informácií ako napr. číslo vášho účtu, číslo platobnej karty, vášho hesla, alebo poskytnutie prístupu na hocijakú inú službu, neodkladne kontaktujte Spoločnosť, alebo priamo danú sociálnu sieť.

Ako prevádzkovateľ obmedzujeme prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií vrátane identifikácie krajiny, alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo EÚ (LinkedIn, Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických. Prenos osobných údajov je založený na rozhodnutí Európskej komisie o primeranosti a organizácie sú registrované v Data Privacy Framework (DPF). Skontrolovať či organizácie sú registrované v DPF si môžete na tomto linku www.dataprivacyframework.gov/s/.

V článku 45 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie) sa stanovuje prenos údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti pre DPF medzi EÚ a USA nadobudlo účinnosť 10. júla 2023. Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle čl. 46 Nariadenia:

Podmienky ochrany súkromia:

Google
META
Instagram
LinkedIn

Poskytnuté primerané záruky v zmysle čl. 46 Nariadenia:

Google
META
META

Ak by vám po prečítaní tohto dokumentu bolo niečo nejasné alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel, kontaktujte nás a my vám radi odpovieme. Ak máte záujem o bližšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, prečítajte si našu kompletnú informačnú povinnosť. Sme oprávnení tieto Pravidlá kedykoľvek meniť alebo upravovať.