Vybrať región
sk

Základné informácie

Do pozornosti investorov sa Asseco Central Europe, ešte ako Asseco Slovakia, dostalo 10. októbra 2006 vstupom na Varšavskú burzu cenných papierov (IPO – Inicial Public Offering). Týmto krokom sa stalo prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. Verejné obchodovanie s akciami spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. na Varšavskej burze cenných papierov bolo ukončené dňa 2. mája 2017.

 

Vlastnícka štruktúra

Dcérske spoločnosti v štruktúre skupiny Asseco CE

Asseco Central Europe, a. s. /SK/
     Asseco Central Europe, a. s. /CZ/ (100%)
          Asseco BERIT GmbH /D/ (100%)
          Asseco BERIT AG /CH/ (100%)
          I.CA, a. s. /CZ/ (23,25%)
     Asseco Enterprise Solutions, a. s. /SK/ (49,99%)
          Asseco Business Solutions, S.A. /PL/ (46,47%)
          Asseco Solutions, a. s. /SK/ (100%)
          Asseco Solutions, a. s. /CZ/ (100%)
          Asseco Solutions AG /D/ (100%)
     Asseco Central Europe Magyarország Zrt. /H/ (100%)
     CEIT, a. s. /SK/ (100%)
     DWC Slovakia, a. s. /SK/ (100%)
     EdgeCom, s.r.o. /SK/ (35%)
     eDocu, a. s. /SK/ (51%)
     exe, a. s. /SK/ (100%)
     LittleLane, a. s. /SK/ (57%)
     PROSOFT, s. r. o. /SK/ (50%) 

Základné finančné ukazovatele

tis. EUR

2017

2016

2015

Tržby z predaja

215 931

168 235

155 147

Hrubá obchodná marža

59 252

43 214

39 053

Prevádzkový zisk

24 634

15 279

15 027

Zisk pred zdanením

24 757

15 432

15 064

Čistý zisk za sledované obdobie

18 907

11 250

10 934

 

Konsolidované ukazovatele podľa IFRS

Akcionári

Asseco International, a. s. 91,33 %
Ostatní akcionári  8,67 %

Kódex o riadení spoločnosti

Asseco Central Europe, a. s. („Spoločnosť”), ktorej akcie boli do 2. mája 2017 obchodované na Varšavskej burze cenných papierov bola viazaná Kódexom o riadení spoločnosti pre spoločnosti kótované na Burze cenných papierov vo Varšave (“Kódex”) schválenom rozhodnutím Dozornej rady Burzy cenných papierov vo Varšave č. 27/1414/2015 zo dňa 13. október 2015. Plný text Kódexu o riadení spoločnosti je k dispozícii na webovej stránke www.corp-gov.gpw.pl. Správa o kódexe o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahoval, bola zverejnená dňa 19. februára 2016. Počas obdobia verejného obchodovania s akciami Spoločnosti boli v súlade so štandardami trhu zakomponované potrebné princípy a metódy riadenia firiem, tzv. Best Practices, do dokumentov, procesov a noriem spoločnosti. Aj po ukončení verejného obchodovania s akciami Spoločnosti, si Spoločnosť uvedomuje dôležitosť dodržiavania štandardov Corporate Governance, či už vo vzťahu k akcionárom, alebo ako súčasť nadnárodnej skupiny Asseco,  a preto aj naďalej pri svojej správe a riadení uplatňuje princípy tzv. Best Practices zavedené a dodržiavané v Spoločnosti, aj napriek tomu že v súčasnosti ako neverejná  obchodná spoločnosť nie je viazaná žiadnym kódexom o riadení spoločnosti.

Kódex o riadení spoločnosti

Prehlásenie spoločnosti o dodržiavaní odporúčaní a princípov obsiahnutých v Kódexe o riadení spoločností pre firmy kótované na WSE