Vybrať región
sk

Základné informácie

 

Do pozornosti investorov sa Asseco Central Europe, ešte ako Asseco Slovakia,  dostalo 10. októbra 2006 vstupom na Varšavskú burzu cenných papierov (IPO – Inicial Public Offering). Týmto krokom sa stalo prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom.
IPO - Prospekt emitenta

S cieľom ďalšieho rastu skupiny pristúpila Spoločnosť k realizácii ďalšieho významného rozhodnutia. Koncom mája 2008 boli upísané jej nové akcie v rámci druhej emisie (SPO - Secondary Public Offering) na Varšavskej burze cenných papierov. Novoemitované akcie boli určené na predaj formou verejnej emisie inštitucionálnym investorom.
SPO - Prospekt emitenta

Získané finančné prostriedky využíva Asseco Central Europe na posilnenie svojej pozície na stredoeurópskom trhu pomocou akvizícií. V súčasnosti je Spoločnosť majoritným vlastníkom troch firiem na území Slovenska (Asseco Solutions, Slovanet, DanubePay), jednej na území Českej republiky (Asseco Central Europe), troch maďarských spoločností (Asseco Hungary, Statlogics, GlobeNet) a spoločnosti Asseco Solutions v Nemecku. Do budúcnosti plánuje Spoločnosť ďalšie akvizície.

Vlastnícka štruktúra

Dcérske spoločnosti v štruktúre skupiny Asseco CE:

Asseco Central Europe, a.s. /SK/
   Asseco Central Europe Magyarország Zrt. /H/ (100%)
   Asseco Solutions, a.s. /SK/ (100%)
   Asseco Solutions AG /D/ (100%)
   DanubePay, a.s. /SK/ (55%)
   eDocu, a.s. /SK/ (23%)
   exe, a.s. /SK/ (100%)
   InterWay, a.s. /SK/ (66%)
   Asseco Central Europe, a.s. /CZ/
 (100%)
      Asseco Solutions, a.s. /CZ/ (100%)
      Asseco BERIT GmbH /D/ (100%)
      Asseco BERIT AG /CH/ (100%)
      I.CA, a.s. /CZ/ (23,25 %)

Základné finančné ukazovatele

tis. EUR

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008*

Tržby

117 811

131 330

134 440

133 485

127 264

137 329

148 159

EBITDA

16 774

24 528

27 970

27 260

22 849

17 164

24 564

EBIT

12 014

14 526

17 620

18 001

16 167

11 219

18 064

Agregovaný čistý zisk

11 873

11 151

14 401

15 742

9 611

10 397

16 307

Čistý zisk skupiny

12 535

11 286

14 213

14 894

9 414

10 750

13 209

 

Konsolidované ukazovatele podľa IFRS
* Prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR

Akcionári

Asseco International, a. s. 92,81 %
Ostatní akcionári - menej ako 5% akcií 7,19 %

Kódex o riadení spoločnosti

Asseco Central Europe, a. s. („Spoločnosť”), ktorej akcie boli do 2. mája 2017 obchodované na Varšavskej burze cenných papierov bola viazaná Kódexom o riadení spoločnosti pre spoločnosti kótované na Burze cenných papierov vo Varšave (“Kódex”) schválenom rozhodnutím Dozornej rady Burzy cenných papierov vo Varšave č. 27/1414/2015 zo dňa 13. október 2015. Plný text Kódexu o riadení spoločnosti je k dispozícii na webovej stránke www.corp-gov.gpw.pl. Správa o kódexe o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahoval, bola zverejnená dňa 19. februára 2016. Počas obdobia verejného obchodovania s akciami Spoločnosti boli v súlade so štandardami trhu zakomponované potrebné princípy a metódy riadenia firiem, tzv. Best Practices, do dokumentov, procesov a noriem spoločnosti. Aj po ukončení verejného obchodovania s akciami Spoločnosti, si Spoločnosť uvedomuje dôležitosť dodržiavania štandardov Corporate Governance, či už vo vzťahu k akcionárom, alebo ako súčasť nadnárodnej skupiny Asseco,  a preto aj naďalej pri svojej správe a riadení uplatňuje princípy tzv. Best Practices zavedené a dodržiavané v Spoločnosti, aj napriek tomu že v súčasnosti ako neverejná  obchodná spoločnosť nie je viazaná žiadnym kódexom o riadení spoločnosti.

Kódex o riadení spoločnosti

Prehlásenie spoločnosti o dodržiavaní odporúčaní a princípov obsiahnutých v Kódexe o riadení spoločností pre firmy kótované na WSE