Vybrat region
cz

Certifikáty a Politika

Vedení společnosti si uvědomuje odpovědnost za zajištění kvality a informační bezpečnosti při poskytování svých služeb v oblasti informačních technologií a klade silný důraz na podporu strategických cílů a spokojenost svých zákazníků.

Proto společnost neustále zlepšuje a přizpůsobuje vlastnosti svých produktů požadavkům zákazníků a příslušných zúčastněných stran (např. zaměstnanci, dodavatelé, orgány státní správy a místní samosprávy a nevládní organizace).

Společnost má zavedené manažerské systémy:

 • ISO 9001 Systémy managementu kvality
 • ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech
 • ISO 14001 Systémy environmentálního managementu
 • ISO 20000-1 Systém managementu služeb
 • ISO 27001 Systémy řízení bezpečnosti informací

Své záměry v oblasti manažerských systémů, kvality produktů a procesů naše společnost definovala v dokumentech Politika integrovaného manažerského systému a Politika managementu služeb.

ISO 9001

ISO 9001 Systémy managementu kvality

Certifikát ISO 9001

ISO 10006

ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

Osvědčení ISO 10006

ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálního managementu

Certifikát ISO 14001

ISO 20000-1

ISO 20000-1 Systém managementu služeb

Certifikát ISO 20000-1

ISO 27001

ISO 27001 Systémy řízení bezpečnosti informací

Certifikát ISO 27001

Osvědčení podnikatele a Potvrzení o průmyslové bezpečnosti

Osvědčení podnikatele a Potvrzení o průmyslové bezpečnosti

Společnost Asseco CE disponuje Osvědčením podnikatele (vydaným Národním bezpečnostním úřadem ČR) a Potvrzením o průmyslové bezpečnosti (vydaným Národním bezpečnostním úřadem SR) na stupeň utajení „Tajné“.

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení

Asseco Central Europe, a. s. je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií na Slovensku a v České republice.

Integrovaný systém řízení, který zahrnuje systémy řízení kvality, bezpečnost informací, kontinuitu podnikání a životní prostředí, představuje symbol důvěryhodnosti a stability pro zákazníky, zainteresované strany a zaměstnance společnosti. Poskytuje systémový přístup k zavádění a poskytování řešení a služeb a zabraňuje vzniku náhodných neshod, ztrátě důvěrnosti, ztrátě integrity, dostupnosti utajovaných informací pro společnost a škodám na životním prostředí.

Vedení společnosti podporuje všechny dostupné prostředky pro plnění zásad integrovaného systému řízení a zároveň přijímá následující závazky:

 • Neustále zlepšovat procesy pro další rozvoj společnosti s cílem zvýšit spokojenost zákazníků tak, aby všechny procesy byly prováděny efektivně, s minimálním potenciálním negativním dopadem na životní prostředí, v souladu s platnými legislativní požadavky, požadavky orgánů veřejné moci a příslušných zúčastněných stran.
 • Podporovat školení zaměstnanců a zvyšovat povědomí. Politiku integrovaného systému řízení lze provádět pouze při aktivním zapojení všech zaměstnanců, a proto společnost věnuje velkou pozornost rozvoji zaměstnanců, podporuje a zajišťuje jejich profesní růst a povědomí v oblasti Kvalita, bezpečnost informací a ochrana životního prostředí.
 • Vytvářet a udržovat vzájemně výhodné vztahy s dodavateli na základě důvěry, správnosti, vysoké kvality poskytovaných služeb a péče o životní prostředí.
 • Zajistit ochranu životního prostředí a dodržování právních a jiných požadavků zachováním filozofie “odpovědnosti za životní prostředí”, předcházení vzniku odpadů a úsporám přírodních zdrojů.
 • Trvale chránit všechna informační aktiva a osobní údaje ve vnitřním prostředí a cloudu před vnějšími a vnitřními hrozbami, zneužitím, zveřejněním nebo zničením v souladu s legislativními požadavky a mezinárodně uznávanými bezpečnostními normami.
 • Poskytovat vysokou úroveň bezpečnosti pro naše zákazníky a partnery tím, že provozuje, kontroluje, udržuje a neustále zlepšuje všechny oblasti bezpečnosti informací v souvislosti s obchodními aktivitami a riziky společnosti.
 • Zajistit udržitelnou kontinuitu činnosti společnosti jako stabilní záruku dodávek pro naše zákazníky.
 • Zlepšit integrovaný systém řízení zvýšením jeho účinnosti a udržováním systému v souladu s požadavky ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001 a ISO 27018 a příslušnými právními normami a dalšími požadavky.

 

Politika managementu služeb

Politika managementu služeb

Asseco Central Europe, A.S. (dále jen "společnost") je poskytovatelem komplexních řešení a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

S vědomím potřeby poskytovat kvalitní služby podporuje vedení společnosti cíle a zásady poskytování služeb s důrazem na maximální význam a jako svůj závazek vyhlašuje tuto politiku managementu služeb:

 • Vedení společnosti poskytne dostatečné zdroje pro plánování, realizaci, monitorování, kontrolu a zlepšování poskytování a managementu služeb. Dbá na správné určení požadavků zákazníka a zavazuje se je plnit za účelem zvyšování spokojenosti zákazníka.
 • Vedení společnosti každoročně přijímá cíle a opatření ke zlepšování a zvyšování efektivnosti ITSMS. V pravidelných intervalech se provádějí přezkumy managementu služeb, aby byla zajištěna jejich stálá vhodnost, přiměřenost a efektivita.
 • V prostředí společnosti jsou implementována pravidla a zásady pro poskytování služeb vyplývající ze základních dokumentů závazných pro všechny organizační jednotky společnosti, které jsou rozšířeny o požadavky normy ISO/IEC 20000-1 a dalších relevantních norem, jakož i požadavky platných rávních předpisů České republiky a smluvní požadavky, zejména ze strany zákazníků.
 • Pravidla a zásady pro poskytování služeb jsou stanoveny smlouvou obsahující dohodnuté parametry úrovně poskytovaných služeb (SLA).
 • Je definován postup řízení a hodnocení rizik služeb (určení přijatelných úrovní a přijetí rizik služeb).
 • Všichni zaměstnanci společnosti a další osoby pracující při poskytování služeb jsou povinni dodržovat stanovená pravidla a zásady. Jejich nedodržení představuje porušení pracovní kázně nebo smluvních dohod s příslušnými následky.
 • Aktivity v této oblasti zahrnují také průběžné školení všech zaměstnanců společnosti o principech a aktuálních otázkách poskytování služeb a jejich zlepšování.