Vybrat region
cz

DRG

Klasifikační systém DRG

Klasifikační systém DRG je mechanismus používaný k výpočtu finančních nákladů na léčbu pacienta. Umožňuje klasifikovat léčbu pacienta podle demografických, diagnostických a terapeutických charakteristik. Zjednodušeně řečeno, v tomto systému závisí výše úhrady na diagnóze pacienta.

Naše řešení je komplexní a poskytuje manažerům analytický přehled o hospitalizačních případech, čímž pomáhá hlídat výnosy i náklady nemocnice. Jednotlivá oddělení pak mohou lépe plánovat zdravotní péči ve vztahu k úhradám od zdravotních pojišťoven.

Základní modul Strix

Používá se ke klasifikaci případů DRG. Je určen pro zdravotní pojišťovny a nemocnice a umožňuje extrémně rychlé zpracování a vyhodnocování velkých objemů dat i možnost plné integrace s dalšími systémy s minimálními nároky na konfiguraci provozního prostředí.

Základní funkcionality
Zajišťuje klasifikaci nemocničních případů do skupin DRG na základě vstupních údajů
Umožňuje extrémně rychlé zpracování a vyhodnocení
Vypočítává celkovou finanční zátěž i pro každý nemocniční případ zvlášť
Hlavní benefity
Výše úhrady za jednotlivé pacienty zohledňuje náročnost jejich léčby

Modul Surnia

Vytváří analytické přehledy, efektivně řídí náklady a zpětně analyzuje výnosy v systému DRG. Poskytuje přehledné zprávy o produkci, výkaznictví a dopadu implementace DRG.

Základní funkcionality
Zahrnuje základní zprávy o hospitalizovaných případech z hlediska příjmů a lékařského hlediska
Umožňuje zkontrolovat dávky za hospitalizaci u zdravotních pojišťoven před jejich odesláním
Analyzuje kvalitu vykazování a sleduje její vývoj podle jednotlivých oddělení
V kombinaci s modulem Nesasio umožňuje přiřadit náklady k jednotlivým případům
Hlavní benefity
Srovnání výsledků s referenčními výsledky všech nemocnic nebo podobných nemocnic v čase
Zahrnuje obchodní logiku pro definici nemocničních případů a přiřazení nákladů na případy
Retrospektivní analýza vykázané primární péče, srovnání nákladů

Modul Nesasio

Ekonomický modul Nesasio pomáhá sledovat náklady na pacienta. Díky množství dat, která má modul k dispozici, určuje náklady na pacienta v reálném čase. Jedná se o speciální metodiku výpočtu nákladů na pacienta ve dvou krocích. V prvním kroku se na základě historických údajů vypočítají jednotkové ceny různých druhů nákladů. Ve druhém kroku se k ocenění aktuálních případů použijí vypočtené jednotkové ceny z prvního kroku. Při retrospektivním ocenění se případ přepočítá podle skutečných nákladů za dané období.

Základní funkcionality
Počítá náklady na hospitalizační případ na základě fakturačních údajů a lékařských ukazatelů
Vypočítá obrat nepřímých středisek
Poskytuje podrobný pohled na strukturu nákladů jednotlivých případů v kontextu zdravotnických středisek
Vytvoří ceník pro alokační klíče nemocničních středisek, jako je nákladová cena za lůžko, nákladová cena za operační minutu nebo nákladová cena za bod
Hlavní benefity
Identifikuje nejziskovější a nejztrátovější DRG skupiny
Sleduje náklady na pacienta v průběhu času a v rámci dané struktury

Modul Otus

Sleduje ekonomickou výkonnost nákladových středisek nemocnice a vyhodnocuje jejich efektivitu. Umožňuje rozpočtování nepřímých nákladových středisek podle vlastní konfigurace rozpočtu nebo na základě metodiky Ministerstva zdravotnictví.

Základní funkcionality
Umožňuje rozpočtování příjmů podle nákladů na přímá nákladová střediska, která se podílejí na poskytované zdravotní péči
Generuje účetní obraty pro zaúčtování vnitroorganizačních nákladů a výnosů
Monitoruje hospodářské výsledky nákladových středisek po sestavení rozpočtu vnitroorganizačních nákladů a výnosů

Modul Tyto

Expertní modul určený k integraci s nemocničním informačním systémem modeluje a řídí kódování hospitalizačních případů. V reálném čase vyhodnocuje přesnost vykazovaných údajů a v případě potřeby upozorňuje na vzniklé nesrovnalosti nebo chyby.

Základní funkcionality
Je integrován s nemocničními informačními systémy, z nichž shromažďuje relevantní informace o pacientech
Pomáhá předcházet budoucím ztrátám příjmů nemocnice
Hlavní benefity
Zlepšení kvality vykazovaných údajů a tím zabránění budoucím ztrátám příjmů
Přehledná doplňková obrazovka, která lékaři doporučuje výběr kódů pro danou diagnózu
Uživatelsky přívětivé prostředí

Modul Tyto +

Je nadstavbou modulu Tyto a zaměřuje se na snížení chybovosti při vykazování případů hospitalizace při jejich kontrole zdravotní pojišťovnou.

Základní funkcionality
Přináší 110 nových kontrol
Postupně přidává další kontroly na základě analýzy chybových protokolů zdravotních pojišťoven
Optimalizuje atributové položky DRG v původní verzi modulu Tyto