Select region
en

Agenda Solutions

Research Center for Analysis and Data Protection - II. stage

Názov projektu:
Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. etapa – dopytovo orientovaný projekt
KÓD ITMS : NFP313021W479.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. Etapa: OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Prijímateľ: Asseco Central Europe, a. s.

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR
DWC Slovakia a.s.
NanoDesign, s.r.o.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Miesta realizácie projektu VÚC : Bratislavský kraj

Výška schváleného NFP: 6 279 406,03 €

Cieľom projektu je ďalší rozvoj Centra pre analýzu a ochranu dát a posilnenie jeho pozície na medzinárodnej úrovni, a zároveň realizácia excelentného výskumu a vývoja v oblasti inteligentných IKT prostriedkov “SmartLife” s ohľadom na možnosti poskytovania služieb obyvateľom s cieľom uplatnenia v celosvetovom meradle.

Súčasti projektu:

  • priemyselný výskum unifikovaného dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy a experimentálny vývoj zameraný na problematiku dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy (žiadateľ Asseco Central Europe, a. s.)
  • priemyselný výskum v oblasti špecifických vlastností a súvislostí získavaných dát z heterogénnych zdrojov IoT a experimentálny vývoj zameraný na verifikáciu modelov prevádzky SmartLife platformy vo vzťahu k životným situáciám bežného človeka (partner 2 DWC Slovakia a.s.)
  • priemyselný výskum v oblasti senzorických bodov a systémov na báze IoT a experimentálny vývoj v oblasti senzorických prvkov a verifikácia ich funkčnosti (partner 3 NanoDesign, s.r.o.)
  • nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych senzorických IoT systémov (partner 4 Slovenská technická univerzita v Bratislave)
  • nezávislý výskum a vývoja v oblasti prijímania, spracovania a uchovávania veľkého množstva dát so zabezpečením princípov analýzy a ochrany dát a ochrany súkromia (partner 1 Centrum vedecko-technických informácií SR)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Viac informácií o projekte nájdete aj na www.itms2014.sk: Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. etapa.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk a www.opvai.sk.