Select region
en
Print

Úspešné spustenie portálu služieb Informačného systému ochrany prírody

Praha, apríl 2024: Asseco opäť pomáha svojim zákazníkom inovovať. Pre nášho klienta Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR sme realizovali nový portál služieb Informačného systému ochrany prírody (ISOP).

Nový portál ISOP združuje dáta o ochrane prírody a krajiny a pomocou rôznych aplikácií a služieb ISOP ich zadarmo poskytuje verejnosti. Umožňuje tiež vzájomné prepojenie dát a ich zobrazenie. Vďaka tomu sa stal novou platformou pre sledovanie stavu chránených území a ich predmetov ochrany na národnej, a aj európskej úrovni ochrany. Užívatelia sa tiež v budúcnosti dozvedia, aké opatrenia sa pre ich zachovanie realizovali. Portál ISOP prevádzkuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, ktorá je štátnou inštitúciou zaisťujúcou odbornú i praktickú starostlivosť o našu prírodu a krajinu, chráni naše spoločné dedičstvo. Stará sa najmä o chránené krajinné oblasti, národné prírodné rezervácie a národné prírodné pamiatky.

Portál ISOP je rozdelený do šiestich hlavných tematických okruhov: územná ochrana, druhy, biotopy a stanovištia, starostlivosť o prírodu a krajinu, register krajiny a poskytovanie dát. Celkom obsahuje takmer 4 tisíc kariet chránených území Českej republiky a približne rovnaký počet kariet pamätných stromov. Portál ďalej združuje 60 tisíc kariet druhov vyskytujúcich sa na našom území. Tieto karty integrujú aktuálne záznamy o výskyte evidovaných v Nálezovej databáze ochrany prírody. Novinkou sú aj karty biotopov a biotopov vrátane mapových zákresov ich výskytu.

Prevažná väčšina informácií a dát na portáli ISOP je prístupná verejne bez obmedzení. Pre orgány ochrany prírody, vedcov a univerzitných pracovníkov portál ponúka ďalšie aplikácie a nástroje, ktoré sú dostupné po prihlásení. Cieľom prepojenia aktuálnych dátových a informačných zdrojov je jednoduchšia a jednotná prezentácia dát verejnosti vrátane štátnej správy.

Pre viac informácií navštívte Portál AOPK ČR - ISOP Portál (portal.nature.cz)


Print