Vybrať región
sk

Štatutárne záležitosti

Asseco Central Europe si plne uvedomuje dôležitosť zavedenia a dodržiavania štandardov Corporate Governance. V súlade so štandardmi poľského trhu boli zakomponované potrebné predmetné princípy a metódy riadenia firiem (tzv. Best Practices) do dokumentov a procesov Spoločnosti. Kódex o riadení spoločnosti schválilo predstavenstvo Spoločnosti a bol publikovaný ako Prehlásenie spoločnosti o dodržiavaní odporúčaní a princípov obsiahnutých v Kódexe o riadení spoločností pre firmy kótované na WSE dňa 19. 2. 2016.

Valné zhromaždenia

 Udelenie plnej moci

Vzhľadom k slovenským zákonným požiadavkám odporúčame akcionárom, ktorí chcú poveriť inú osobu zastupovaním na valnom zhromaždení, aby využili na udelenie plnej moci priložený formulár a podpísali pred notárom. Vzhľadom k existencií viacerých medzištátnych dohôd na úrovni ostatných štátov Európskej únie a Slovenska o vzájomnom uznávaní notárov vo verejnom styku sa spoločnosť rozhodla rovnako nevyžadovať apostilu na splnomocneniach potvrdených zahraničnými notármi.

Plnomocenstvo vyhotovené v inom jazyku ako v priloženom formulári je potrebné súdne preložiť, pričom sa vyžaduje apostila.

Všetky náklady na vyhotovenie plnej moci si hradia akcionári sami.

Výpis z obchodného registra

Akcionár (právnická osoba) je povinný predložiť originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako 3 (tri) mesiace.

Spôsob hlasovania na valnom zhromaždení

V súlade so znením stanov Spoločnosti predstavenstvo navrhne valnému zhromaždeniu hlasovanie prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom skrutátori budú overovať počet hlasov v jednotlivých hlasovaniach. V prípade, že si priebeh rokovania vyžiada iné organizačné opatrenie, predseda valného zhromaždenia (alebo iná osoba v súlade so znením stanov) ho navrhne na mieste.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Každá akcia o menovitej hodnote 0,033194 EUR predstavuje jeden hlas. Ku dňu 22. decembra 2009 je základné imanie Spoločnosti rozdelené na 21 360 000 ks akcií, každá v menovitej hodnote 0,033194 EUR.

Oficiálny jazyk valného zhromaždenia

Oficiálnym rokovacím jazykom valného zhromaždenia je slovenčina. Akékoľvek úkony alebo postupy, pri ktorých akcionár potrebuje preklad do cudzieho jazyka si musí zabezpečiť sám, pričom sám znáša aj náklady.

Ďalšie ustanovenia o priebehu a organizačnom zabezpečení zasadnutí valného zhromaždenia, jeho pôsobnosti a o ostatných náležitostiach súvisiacich s valným zhromaždením sú súčasťou platného znenia stanov spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

Informácie zverejňované pred konaním valného zhromaždenia

Stanovy spoločnosti