Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Hospodárske noviny, str.21 / V zahraničí sa môžete nechať zastúpiť

Investorov s balíkmi akcií za hranicami zaujímajú viac výnosy, menej už obchodná politika spoločností.

Bratislava - Ak ste investovali do balíka akcií v zahraničí, ďalší servis s tým spojený zabezpečujú väčšinou banky alebo obchodníci s cennými papiermi.

Aká je prax v zastupovaní 
Klientom ponúkajú naše spoločnosti väčšinou kompletný servis. Od zistenia programu rokovania valných zhromaždená akciových spoločností, cez zabezpečenie účasti na valných zhromaždeniach až po hlasovanie.
„Môžeme im navrhnúť riešenia pred prijatím rozhodnutia, zabezpečíme hlasovanie. Väčšinou ich zastupujeme v cudzine na základe notársky osvedčených splnomocnení. Je v nich presne vymedzený rozsah, v akom za nich môžu naši zamestnanci konať. Napríklad, či majú zabezpečiť účasť na zhromaždení, hlasovanie či vyjadrovanie k bodom programu, alebo len účasť na zhromaždení,“ opisuje postup Richard Földeš z odboru právnych služieb Slovenskej sporiteľne. „Táto služba býva zvyčajne súčasťou správy cenných papierov alebo riadenia portfólia cenných papierov klienta.“

Služby navyše 
Obstaranie prípadnej účasti na valnom zhromaždení patrí, ako hovorí Földeš, medzi „korporátne udalosti“. „Je to niečo navyše, ako napríklad obstaranie výplaty dividend alebo uplatnenie predkupných práv spojených s akciami. To musí vedieť obstarať každý obchodník s cennými papiermi, pokiaľ je držiteľom licencie na výkon správy cenných papierov alebo riadenia portfólia.“ Odmena a náhrada nákladov závisia od miesta konania valného zhromaždenia, druhu úkonov, ktoré je potrebné vykonať. „Je individuálna, dohodnutá s klientom.“
Klienti sporiteľne majú záujem investovať do veľkých nadnárodných spoločností, ktorých počet emitovaných akcií sa pohybuje v státisícoch až miliónoch kusov. „Ak investujú do akcií takýchto spoločností, stávajú sa ich minoritnými akcionármi z dôvodu, že väčšinu akcií vlastnia iné veľké, a často tiež nadnárodné spoločnosti a korporácie.“ Nejde o vplyv, ale hlavne o peniaze Keďže sa valné zhromaždenie koná v inom štáte, akcionárovi na ňom patria všetky práva a povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti priznávajú zákony daného štátu.
Preto títo klienti našich bánk a obchodníkov s cennými papiermi, aj keď sa stanú akcionármi takýchto spoločností a môžu si uplatňovať výkon akcionárskych práv podľa príslušného právneho poriadku, nemajú podľa Földeša reálne možnosti ovplyvňovať dianie, ich chod a obchodnú politiku.
„Skôr sa zameriavajú na výnosy súvisiace s ich pozitívnymi hospodárskymi výsledkami - dividendy alebo na očakávaný rast ceny akcií s ich možným ďalším predajom.“

Išli nad rámec našich zákonov 
Spoločnosť Asseco Slovakia ako verejne obchodovateľná spoločnosť má akcie na doručiteľa kótované na Varšavskej burze cenných papierov. Preto musí pri publikovaní oznámení o konaní valného zhromaždenia rešpektovať predpisy platné na Slovensku, ako aj pravidlá Varšavskej burzy.
„Mnohé opatrenia, ktoré sa teraz u nás navrhujú v novele Obchodného zákonníka, ako napríklad publikácia navrhovaných uznesení valného zhromaždenia pred jeho konaním, zverejňovanie vzorov tlačív hlasovacích lístkov na internete, sa v našej spoločnosti už uplatňujú,“ hovorí Jana Lednárová, PR Manager Asseco Central Europe. Ak by sa slovenské a poľské predpisy odlišovali, spoločnosť by musela prijať riešenie, ktoré by spĺňalo požiadavky obidvoch krajín. „Často musíme ísť nad rámec požiadaviek platných u nás.“ Preto je podľa Lednárovej dôležité, aby sa predpisy v obidvoch krajinách ďalej zjednocovali. „Zjednoduší sa tak príprava a samotný priebeh zhromaždení. Tým sa aj zlepšia podmienky na uplatňovanie práv akcionárov na valných zhromaždeniach akciových spoločností.“


Vytlačiť