Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Infoware, str.10 / Asseco sa integruje ešte viac

ROZHOVOR: JOZEF KLEIN, ASSECO SLOVAKIA

Absolvoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave , odbor teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco Slovakia pracuje od roku 1996. V rokoch 1999 - 2002 pracoval na pozícii produktového a projektového manažéra na projektoch DWH & BI Insurance. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Slovakia a vykonáva funkciu CEO.

Spoločnosti Asseco Slovakia, Asseco Czech Republic, DATALOCK a LCS International pripravujú projekt, ktorého cieľom je vytvorenie silného regionálneho centra pre strednú Európu v oblasti systémovej integrácie, poskytovania IT služieb a produktov s vysokou pridanou hodnotou. Projekt bude zavŕšený 1. júla 2009, keď z uvedených štyroch spoločností vzniknú dve veľké obchodné zoskupeniaAsseco Central Europe a Asseco Solutions. Zastrešujúcim subjektom oboch zoskupení bude Asseco Central Europe (Asseco CE), ktoré vznikne integráciou spoločností Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic. Podobný proces čaká v rovnakom období aj ich dcérske spoločnosti slovenský DATALOCK a českú LCS International. Od 1. júla spoločne vytvoria zoskupenie s názvom Asseco Solutions. Jednotlivé spoločnosti si zachovajú právnu subjektivitu a budú mať naďalej trojčlenné predstavenstvo pri zachovaní pôvodných predsedov predstavenstiev. Celé regionálne centrum potom bude mať jednotné vedenie. Najvyšším predstaviteľom Asseco CE bude Jozef Klein, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Asseco Slovakia, ktorého sme požiadali o krátky rozhovor.

Čo očakávate od integrácie a aký benefit z tohto kroku budú mať zákazníci?
Jozef Klein:  Projekt integrácie slovenského a českého Asseca je prirodzený krok k posilneniu pozície skupiny v tomto regióne s cieľom stať sa obchodne, projektovo a predovšetkým produktovo ešte silnejším. Zároveň je to logické zavŕšenie doterajšieho akvizičného vývoja v skupine ASSECO i reflexia súčasných trendov na svetových IT trhoch. Primárne ide o vytvorenie regionálneho centra pre strednú Európu v oblasti systémovej integrácie, poskytovania IT služieb a produktov s vysokou vlastnou pridanou hodnotou pre všetky segmenty trhu. Od tohto kroku očakávame zvýšenie konkurencieschopnosti, trhového podielu, ako aj nové obchodné príležitosti. Zákazníci a partneri by mali z integrácie profitovať, pretože sa týmto krokom rozšíri aj produktové portfólio v dôsledku zlúčenia produktov jednotlivých, predtým samostatne pôsobiacich spoločností. V konečnom dôsledku to pre nich bude aj zjednodušenie procesu obstarávania služieb, keďže "pod jednou strechou" nájdu riešenia týkajúce sa rôznych oblastí od komplexných IT riešení cez ERP až po riešenia CRM.

Prečo výsledkom integrácie nebola iba jedna zastrešujúca firma?
Jozef Klein:  Budovanie a vedenie skupiny bolo a je závislé od toho, v akom stave vývoja bola a je skupina. Na jednej strane sa pokračuje v nových a nových akvizíciách, na druhej strane je čas na dotvorenie finálneho modelu celej skupiny ASSECO. Myslíme si, že každá krajina by mala mať svoj národný pilier (napr. Asseco Czech Republic v Českej republike alebo Asseco Slovakia na Slovensku). Tam, kde takýto pilier neexistuje, vytvoril sa tzv. holdingový pilier (napr. Asseco Germany je holdingová spoločnosť, ktorá pozostáva z troch nemeckých spoločností). V niektorých krajinách okrem národných pilierov existujú i ďalšie IT spoločnosti so svojím pôvodným názvom. V týchto spoločnostiach vlastní ASSECO prostredníctvom svojho národného piliera minimálne 50 a viac percent akcií (majoritu). Posledná forma združovania členov skupiny ASSECO je vytváranie regionálnych centier, ktoré sú si blízke kultúrou, jazykom alebo inými regionálnymi špecifikami. Naše ohlásené Asseco Central Europe bude spoločný projekt Čechov a Slovákov pre ich nezmazateľnú kultúrnu, jazykovú a regionálnu blízkosť. Spája dve samostatné spoločnosti Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic, ktoré majú spoločný profil služieb, a to projektovo orientované zákazky. Realizáciou tohto projektu by sme mali okrem iného dosiahnuť vyššiu obchodnú a konkurenčnú výhodu oproti ostatným IT konkurentom. Asseco Solutions je zasa zastrešujúca firma pre oblasť ERP (Enterprise Resource Planning), ktorá spája dve produktovo podobné spoločnosti DATALOCK (Slovensko) a LCS International (Česká republika). Vytvorením Asseco Central Europe a Asseco Solutions sa proces integrácie v celej skupine len začína.

Ako aktuálne hodnotíte svoje pôsobenie na varšavskej burze?
Jozef Klein:  Napriek súčasnej situácii hodnotím naše rozhodnutie vstúpiť na burzu jednoznačne pozitívne. Burza nám umožnila získať nové finančné zdroje, prostredníctvom ktorých sme realizovali akvizície ďalších firiem, a tak nám umožnila rásť. Naučila nás plniť to, čo sme si predsavzali pred stovkou investorov a analytikov. Okrem toho sme prvou a zatiaľ jedinou slovenskou spoločnosťou kótovanou na varšavskej burze priamym spôsobom. A to zostane faktom už navždy. Boli sme úspešní pri prvej, ale aj pri druhej emisii cenných papierov. Prvú emisiu (IPO: Initial Public Offering) 360-tisíc akcií sme umiestnili v októbri 2006 pri cene 250 zlotých za kus a vtedajší dopyt viac ako 20-násobne prevýšil ponuku. Naše IPO bol hodnotené ako jedno z najlepších v roku 2006. A naša druhá emisia (SPO: Secondary Public Offering) v máji 2008 bola jednou z posledných úspešne zrealizovaných emisií na varšavskej burze pred dosahmi finančnej krízy. Dnes azda niet investora, analytika, ktorý by nepoznal slovenskú spoločnosť Asseco Slovakia. Hodnota akcií na burze v súčasnosti nie je obrazom reálnej hodnoty spoločnosti, je obrazom makrofinančného sentimentu a pesimizmu na akciových trhoch. Naše konsolidované hospodárske výsledky za rok 2008 presiahli o viac ako 80 % rok 2007. A sme jedna z mála spoločností kótovaných na burze, ktoré prezentovali takýto nárast.

Do akej miery sa už pre javila súčasná ekonomická situácia aj vo vašej sfére podnikania?
Jozef Klein:  Do určitej miery sa už prejavila. Pociťujeme to predovšetkým v segmente veľkých klientov a finančných inštitúcií, ako sú banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, ktorých materské firmy vydávajú veľmi konzervatívne a striktné skupinové príkazy na cost cutting alebo cost savings. Aj nám sa už tento rok stalo, že projekty schválené vedením nášho zákazníka nakoniec to isté vedenie zrušilo. A veru aj stredné a malé firmy sa začínajú správať veľmi podobne konzervatívne a opatrne. Nie je to jednoduché, pretože IT náklady sú často prvé, ktoré sa prehodnocujú.

Kde vidíte silnú stránku spoločnosti Asseco, ktorú môžete využiť v súvislosti s prebiehajúcou ekonomickou krízou?
Jozef Klein:  Máme veľké šťastie, že sme stihli rásť počas rokov "ekonomickej prosperity" a menej prosperujúce získané spoločnosti do istej miery reštrukturalizovať. Ako skupina máme dnes možno viac ako 20 samostatných IT firiem a len Asseco Slovakia počas dvoch rokov získalo štyri slovenské, tri české a jednu rakúsku spoločnosť. Teraz je čas integrovať a konsolidovať spoločnosti s využitím ich silných stránok a so zachovaním lokálnych špecifík. Zároveň sme členom veľkej medzinárodnej skupiny ASSECO, ktorá má svoje zastúpenie vo viac ako trinástich krajinách Európy. Z toho vyplýva nielen sila, ale aj možnosť využitia medzinárodného know-how, expertov a referencií.


Vytlačiť