Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Infoware, str.20-21 / BI: trendy, prehľad riešení, poskytovateľov, možností a cien

BI: trendy, prehľad riešení, poskytovateľov, možností a cien

Prevládajúcim trendom v BI je snaha o adekvátnu reakciu na fenomén explózie prevažne neštruktúrovaných údajov nazývaný Big Data. Náklady na skladovanie obrovského kvanta neštrukturovaných údajov sú vysoké, preto každého zaujíma ako z nich čo najefektívnejšie vyťažiť informácie, ktoré by  mohli predstavovať konkurenčnú výhodu. Firmy a organizácie stále nemajú k dispozícii vhodné technológie, ktoré by tieto údaje dokázali spracovať. Ak požadujeme ad hoc analýzy v reálnom čase, či v horizonte niekoľkých minút, pri využití tradičných metód a nástrojov Business Intelligence by boli investície do nových hardvérových, úložných a komunikačných kapacít neúmerne vysoké.

Reakcia na explóziu údajov

Firmy sa budú snažiť získavať poznatky z nových a rôznorodých štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dátových zdrojov, využiť nové príležitosti pre rast a efektivitu. BI nástroje ovplyvňuje nielen faktor veľkých objemov neštruktúrovaných dát, ale aj nutnosť čoraz širšieho záberu BI riešení nielen za oponou, teda na serveroch, ale aj mobilných klientských zariadeniach. Jedným z trendov je aktivácia analýz hlasom a samozrejme aj sprostredkovanie odpovedí hlasovou formou – analógia populárnej asistentky Siri z platformy iOS s analytickými schopnosťami. Vedúci pracovníci si uvedomujú, že prediktívne analýzy poskytujú oveľa väčšiu hodnotu než tradičné BI nástroje orientované na históriu. Veľa firiem sa snaží profitovať z potenciálu čoraz populárnejšej platformy Hadoop a integrujú analytické funkcie do svojich nástrojov. Tento trend je dobre viditeľný hlavne v cloudových aplikáciách, napríklad WebTrends, či Google Analytics.

Budúcnosť bude patriť logickým dátovým skladom

Logický dátový sklad (LDW) vznikne spojením tradičného centrálneho dátového skladu s federovaným, alebo distribuovaným spracovaním (napr. MapReduce). Do LDW sa v budúcnosti začlenia aj mnohé dátové trhoviská. Lídri na trhu analytických nástrojov musia tento trend akceptovať, inak riskujú rastúce náklady na informačný manažment pre analytikov, teda zníženie obchodnej hodnoty svojich produktov. Nástup LDW začal koncom roku 2011, kedy tento segment tvoril podľa Gartnera  3 až 5% trhu BI. Firmy vtedy začali  objavovať abstrahovať a racionalizovať správu veľkého množstva dát, ktoré potenciálne skrývajú cenné informácie. Niektoré firmy si dokonca uvedomili, že zmysel má aj skladovanie niektorých údajov, ktoré boli voči analýze vtedajšími nástrojmi rezistentné. Nové nástroje špecializované na analýzu neštruktúrovaných údajov z nich môžu už teraz, alebo vo veľmi blízkej budúcnosti vyťažiť cenné údaje, ktoré môžu prispieť k získaniu konkurenčnej výhody.

Trendy v oblasti analytických nástrojov

Gartner predpokladá, že do roku 2016 bude 30% podnikov priamo alebo nepriamo monetizovať svoje informačné aktíva, či už formou výmeny, alebo predaja. Hoci na prediktívne analýzy bude orientovaných menej ako 25% BI projektov, tieto budú produkovať 50% obchodnej hodnoty. Trh s analytickými riešeniami platformy bude aj naďalej jedným z najrýchlejšie rastúcich softvérových trhov. Ročná miera rastu bude oscilovať okolo hranice 7%. Zaujímavý bude aj segment DaaS (dáta ako služba). Zákazníci sa prihlásia na odber dátovo špecifických služieb zameraných na úzku oblasť záujmu.

Prehľad riešení

V našom prehľade prinášame informácie o BI riešeniach. Sú v ňom zahrnuté nielen analytické platformy, ale aj niektoré riešenia od integrátorov.

Asseco StarBI

BI riešenia s obchodným označením „StarBI“ buduje Asseco buď na kľúč alebo kustomizáciou predpripravených modulov. Využíva štandardné BI platformy a databázy (IBM, Microsoft, Oracle a SAS). Asseco ponúka širokú paletu riešení pre sledovanie a vyhodnocovanie profitability (produktov, klientov, obchodných kanálov), automatizáciu výkazníctva pre interné alebo externé prostredie (pravidelný reporting, ad-hoc výstupy), hĺbkovú analýzu dát cez nástroje dataminingu s riešením úloh ako sú napr. odhaľovanie podvodov (poisťovníctvo, štátne príjmy - dane), krížový predaj, následný predaj, segmentácia zákazníkov a iné typové úlohy. Pre prezentáciu dát sú využívané klasické tabuľkové viacrozmerné prehľady, rôzne typy grafov a ich kombinácia v riadiacich paneloch (dashboards). Samozrejmosťou je možnosť prehliadania reportov na mobilných zariadeniach.

Pre konsolidáciu údajov a ich prenosy medzi heterogénnymi systémami je určené riešenie Asseco „AQS“, ktoré v sebe kombinuje softvérový produkt, metodiku a súvisiace služby zamerané na realizáciu migrácií, konsolidácií a čistenie dát. Okrem tvorby softvérových riešení poskytuje Asseco v oblasti BI aj konzultačné služby, ktoré je možné využiť pre nezávislú verifikáciu návrhu nových riešení alebo pri analýze aktuálneho prostredia so zámerom optimalizácie, upgrade či iných aktivitách zameraných na zabezpečenie kvalitného BI riešenia.

IBM

IBM poskytuje zákazníkom kompletnú škálu riešení pre pokrytie ich potrieb – od analytiky a reportingu po dátovú integráciu. IBM Netezza je jednoduchá platforma určená pre analytické dátové sklady. Vďaka špeciálnemu uloženiu dát nepotrebuje indexy a teda ani ladiť dotazy, čím rozväzuje ruky analytikom vykonávajúcim ad-hoc query. Títo nie sú závislý na adminoch a nepotrebujú ani hĺbkové znalosti databázy pre prácu a môžu sa sústrediť na analytické modelovanie. Netezza ponúka lineárne škálovanie, zabudovanú vysokú dostupnosť a niekoľko kapacitných verzií s automatickou kompresiou. V  databázach IBM DB2 a Informix IBM využíva BLU akceleráciu, ktorou kombinuje stĺpcové ukladanie dát a in-memory spracovanie tabuliek. Databázy samozrejme ponúkajú všetky bežné BI a DWH funkcie ako klastrovanie a particiovanie tabuliek, dátové dolovanie, MQT, kompresiu, federáciu, nepretržitú dostupnosť, full text search, multi-temperature storage ale aj kompatibilitu s Oracle PL/SQL pre jednoduchú migráciu z konkurenčnej platformy. 

Od  finančného riadenia, strategický manažment k analytickým aplikáciam, IBM Cognos poskytuje organizáciám všetko pre zlepšenie riadenia výkonnosti.  Nástroje z portfólia Business Analytics dokážu jednoducho pracovať s dátami uloženými v databáze. Integrované riešenie prináša reporting, plánovanie, štatistické modely dolovania dát, alebo napríklad “what-if” analytické aplikácie.   Doručenie reportu na mobilné zariadenie, flexibilné plánovacie modely vrátane možnosti rolling forecastu alebo analýz sociálnych sietí – to sú iba príklady riešenia, ktoré môžu pomôcť riadiť flexibilne firmu. Výhodou riešení od IBM je integrácia medzi nástrojmi business analytics a podkladovými dátami a dátovými transformáciami. 

Microsoft

Jedným z faktorov rastu trhového podielu BI riešení Microsoftu je low-cost licenčná stratégia, ktorá sprístupňuje riešenia širšiemu okruhu používateľov. Riešenia sú škálované do troch  platforiem: Office (konkrétne Excel), SQL Server a SharePoint. K popularite BI platforiem Microsoftu prispievajú aj nástroje na tvorbu BI projektov na báze Visual Studia. Technológie integrované v SQL Serveri 2012, hlavne vizualizačné in-memory nástroje PowerPivot a Power View sú zaujímavou alternatívou k tradičným centrickým architektúram. Veľmi pozitívne bol prijatý aj nový BISM model Analytických služieb umožňujúci analýzu miliárd riadkov v pamäti (na rozdiel od stoviek miliónov riadkov cez PowerPivot). Napĺňa potreby organizácií, ktoré sa stavili na novšie in-memory OLAP technológie oproti tradičným multidimenzionálnym OLAP architektúram na interaktívnu analýzu veľkých dátových súborov.

MicroStrategy

MicroStrategy sa špecializuje na podnikové nasadenie BI riešení analyzujúcich údaje z veľkých podnikových dátových skladov. Rozhodujúcim faktorom pre výber tejto platformy je popri výkone hlavne podpora pre veľké objemy dát. Preto sú riešenia MicroStrategy  zvyčajne nasadené vo väčších firmách. Reagujú na požiadavky trhu v oblasti mobilného prístupu, či analýz údajov zo sociálnych sietí. Klientské aplikácie sú dostupné pre BlackBerry, iPhone, iPad aj Android zariadenia.  MicroStrategy má najvyššie percento zákazníkov využívajúcich mobilný prístup. Podporuje aj projekty pre analýzu „big data“ napríklad  Hadoop) a investuje do vývoja cloudových riešení.

Oracle

Rodina produktov Oracle Business Intelligence Foundation Suite sa neustále inovuje a rozširuje. Inovované produkty Oracle Data Integrator a Oracle Golden Gate a nové utility pre inštaláciu a konfiguráciu umožňujú rýchlejšiu implementáciu riešenia Oracle BI, znižujú náklady a vylepšujú reporting v reálnom čase. Nové spôsoby vizualizácie, vylepšené používateľské rozhranie aj prístup k dátam umožňujú používateľovi ľahšiu prácu s analytickými nástrojmi, a tým aj umožňujú jednoduchšie získavať z dát správne závery. Významnou novinkou je Oracle Indirect Spend Planning - riešenie na analýzu výdavkov a tvorbu prognóz, ktoré pracuje v režime in-memory. Ponúka výkonné analýzy možných scenárov (what-if) na základe modelovania vychádzajúceho z historických dát, čo používateľom umožňuje predvídať objem budúcich výdavkov aj vzory, ktorými sa vývoj tohto ukazovateľa riadi. Aplikácia využíva server Oracle Essbase. Priama integrácia so systémami Oracle E-Business Suite a Oracle PeopleSoft umožňuje do analýz zahrnúť obchodné pravidlá a obmedzenia implementované na úrovni ERP systému. Výsledkom je realistickejšie modelovanie možných scenárov a tvorba vykonateľných plánov. Pre zaujímavosť uvádzame aj novú in-memory aplikáciu Oracle Student Information Analytics. Je určená akademickým inštitúciám. Umožňuje zefektívniť nábor študentov, identifikovať úspešné aj neúspešné predmety, skrátiť dĺžku štúdia a znížiť podiel ľudí, ktorí štúdium nedokončia.

QlikView

Produkt QlikView je typickým  predstaviteľom kategórie „Business Discovery“. Produkty v tejto kategórii sa snažia prinášať čo najväčšiu interaktivitu analýz priamo na užívateľa, aby si mohol sám analyzovať údaje, ktoré práve potrebuje, hľadať odpovede aj na otázky, na ktoré vopred nemyslel a objavovať nové súvislosti v údajoch. Silnou stránkou QlikView je patentovaná in-memory asociatívna technológia, ktorá zabezpečuje maximálnu výkonnosť aj pri analýzach veľkých objemov dát . Až 68 % zákazníkov si vybralo toto riešenie pre jeho užívateľskú  jednoduchosť, rýchlu implementáciu a schopnosť dodať reálne výsledky. Tieto parametre sú vyššie než u ktoréhokoľvek iného dodávateľa riešení BI v Magickom kvadrante. QlikView je jediná „enterprise class“ Business Discovery platforma na trhu, ktorú je možné použiť nielen samostatne, ale tiež ako nadstavbu nad iné DWH/BI riešenia kde QlikView ponúka širokú konektivitu, interaktívne vizualizácie alebo pokročilé mobilné BI.

SAP

Kombinácia SAP BusinessObjects a SAP NetWeaver BW vykazuje najväčší podiel na trhu BI platforiem. Obidve SAP platformy sú nasadené hlavne vo veľkých firmách (viac ako dvojnásobok priemeru pre veľkosti dát a počtu užívateľov). Najčastejšie uvádzaným dôvodom pre výber týchto platforiem sú "firemné štandardy" a "integrácia s podnikovými aplikáciami". SAP má presvedčivú a komplexnú víziu ktorá rieši mnoho kľúčových budúcich trendov, vrátane mobilných, a analýzy veľkých objemov dát. Naplnením vízie in-memory analýz je SAP HANA. Spoločnosť SAP veľa investovala aj do mobilného BI, a aplikovala technológie získané akvizíciou Sybase do SAP BusinessObjects.

SAS

Riešenia SAS sú pozitívne hodnotené pre zameranie na pokročilé analytické techniky, ako je data mining a prediktívne modelovanie, či analýzu neštruktúrovaných údajov a to všetko pri vysokom výkone.  Zákazníci volia riešenia SAS pre funkčnosť a integráciu dát. Spoločnosť SAS spolupracuje s radom databázových dodávateľov (napr. Teradata), aby presadila  svoje modely priamo do systému pre správu databáz bez nutnosti ich presúvania.

Ľuboslav Lacko

V článku boli použité materiály analytickej spoločnosti Gartner

 

 

Súbory k stiahnutiu


Vytlačiť