Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Infoware, str.25 / Business Intelligence postrehy a trendy

Okrem vyhodnocovania a opisovania konkrétnych vlastností a funkcionalít nástrojov Business Intelligence (BI) sa treba pozrieť aj na vybrané aktuálne trendy v oblasti BI a ich vplyv na realizáciu projektov a budovanie riešení BI.

Konsolidácia trhu s nástrojmi, vyspelosť a stabilita nástrojov

Ako všetky riešenia aj riešenia v oblasti BI sa realizujú na platformách, ktoré pomáhajú plniť ich účel. V posledných rokoch dochádza ku konsolidácii trhu s nástrojmi a platformami BI prebehli viaceré akvizičné aktivity konsolidujúce trh s nástrojmi, primárne s cieľom umožniť pokrytie celej šírky riešenia veľkými producentmi softvérov: n Oracle okrem vlastníctva silného databázového servera po úspešnej akvizícii spoločnosti Siebel postavil Oracle novú platformu BI, ktorá zahŕňa celú šírku nástrojov potrebných na vybudovanie dátového skladu alebo manažérskeho informačného systému od ETL cez dátový sklad až po analytické a dataminingové nástroje vrátane prepojenia na súpravu produktov Oracle Hyperion, zameraných na Enterprise Performance Management. n IBM rovnako ako v prípade Oracle aj spoločnosť IBM zvýraznila svoju pozíciu v oblasti BI rozšírením svojich kompetencií v oblasti databáz (DB2, Informix) o silnú platformu nástrojov BI Cognos (pokrývajúcich celú šírku od ETL cez dátový sklad až po analytické a reportingové nástroje) a o aktuálnu akvizíciu spoločnosti SPSS, ktorej produkty sa zameriavajú na prediktívne analýzy a datamining. n Microsoft po viacerých akvizíciách aj Microsoft predstavil svoj pohľad na konsolidovanú platformu BI. Postavená je na databázovom serveri Microsoft SQL Server 2008 (vrátane zabudovaných Integration, Analysis a Reporting Services) a je sprístupnená prostredníctvom produktov súpravy Microsoft Office SharePoint Server 2007, do ktorého boli integrované aj analytické a prezentačné funkcionality dostupné v produktoch Microsoft Office PerformancePoint Server.
n SAS spoločnosť SAS okrem rozširovania vlastného produktového portfólia posilnila svoju pozíciu uzavretím strategického partnerstva so spoločnosťou Teradata, umožňujúc tak lepšie využitie produktov a služieb oboch spoločností v spoločnom nasadení u zákazníkov.
n SAP akvizíciou spoločnosti Business Objects a začlenením jej produktov BI do svojho portfólia rozšíril SAP svoje produkty o nový rozmer nástroje na podporu strategického i operatívneho riadenia a rozhodovania.

Vzhľadom na to, že mnohé z akvizícií už prebehli a produkty sú úspešne integrované do produktových portfólií, takto vzniknuté platformy BI (nejde len o samostatné produkty, ale o súpravu produktov umožňujúcich vybudovať dátový sklad a manažérsky informačný systém so zameraním sa na špecifické potreby zákazníkov) možno vyhlásiť za vyspelé, dostatočne robustné a stabilizované, o ktoré sa dá oprieť pri budovaní riešení BI pre zákazníkov.

Trendom je meranie a riadenie výkonnosti

Jeden z výrazných trendov v biznise na poli BI je meranie strategickej výkonnosti firmy a podpora riadenia výkonnosti prostredníctvom prístupov úspešne zavedených v oblasti BPM medzi najvýraznejšie patrí Balanced Scorecard, ktorý sa u zákazníkov často nasadzuje a je aplikačne podporovaný nástrojmi viacerých poskytovateľov riešení BI. Tento systém umožňuje manažmentu firmy nahliadať na výkonnosť firmy z viacerých vzájomne integrovaných pohľadov z hľadiska financií, zákazníkov, interných obchodných procesov, učenia a rastu.
Rovnako sa stali súčasťou majoritných platforiem BI (napr. Oracle, IBM Cognos, Microsoft, SAS) aj nástroje na efektívnu podporu procesov tvorby finančných plánov a predpovedí (tzv. moduly Planning, Budgeting and Forecasting), ktoré umožňujú priamo zapájať všetkých zainteresovaných manažérov spoločnosti za plného zohľadnenia obchodnej terminológie špecifickej pre danú spoločnosť. Tieto moduly umožňujú aj efektívne riadenie celého procesu tvorby, analýzy, schvaľovania a úprav týchto plánov a predpovedí.
Integrovaním dát v dátových skladoch s modulmi na plánovanie a predpovedanie a modulmi BSC možno vybudovať silný nástroj pre manažérov spoločností na riadenie firmy, ako aj na sledovanie a plnenie definovanej stratégie.

Posilnenie pohľadu na biznis, prenášateľnosť medzi odvetviami

V poslednom období sa výrazne zvýšil tlak zákazníkov na posilnenie pohľadu na biznis. Zákazníci už neočakávajú dodávku IT riešení od dodávateľov, ktorí po detailnom zanalyzovaní potrieb prinesú softvérový produkt. Očakávajú, že dodávatelia riešení (a najmä v oblasti BI) budú vnímať ich biznis komplexne a prinesú im riešenia, ktoré im umožnia nielen efektívne riadiť ich vlastný biznis, ale najmä ho rozvíjať, hľadať priestor na zvýšenie produktivity, získanie ďalších zákazníkov alebo zníženie nákladov.
Dodávatelia musia byť schopní tieto potreby a očakávania plniť; veľkou výhodou sú a budú skúsenosti z implementácií podobných riešení v požadovanej oblasti a schopnosť prenášať znalosti, skúsenosti a "tipy a triky" aj medzi odvetviami, t. j. medzi rôznymi zákazníkmi.
Dodávatelia riešení BI tak musia okrem IT riešenia ponúknuť aj pridanú hodnotu vo forme špecifického know-how a konzultácií na zlepšenie riadenia biznisu zákazníka. Komunikácia s IT útvarmi by sa mala rozšíriť aj o obchodné útvary tak, aby boli dodávatelia schopní prinášať komplexné riešenia pokrývajúce obchodné potreby zákazníka (bez ohľadu na to, či to bude pomocou riešení BI alebo ich kombináciou s inými riešeniami napr. riešeniami BPM, portálovými a document management riešeniami alebo modulmi z oblasti primárnych systémov zákazníka).

Späť k realizácii projektov a budovaniu riešení

Aký je vplyv týchto trendov na realizáciu projektov a riešení BI? V prvom rade treba povedať, že všetky konsolidované platformy BI veľkých poskytovateľov softvéru umožňujú efektívne vybudovanie riešenia BI pre zákazníka. Vzhľadom na tento fakt je veľmi dôležité pri výbere platformy ísť oveľa viac do hĺbky, vedieť zladiť potreby, možnosti a preferencie zákazníka s výberom konkrétnej platformy a návrhom riešenia tak, aby na jednej strane splnilo aktuálne potreby zákazníka a zároveň umožnilo ich rozvoj aj v budúcnosti. Dôležité je poznať "limity a obmedzenia" jednotlivých platforiem a pripraviť sa na ne už na začiatku, aby sa pri implementácii dali efektívne vyriešiť alebo doplniť vlastnosťami iných produktov.
Okrem širokej technologickej znalosti platforiem BI a ich limitov je znalosť biznisu zákazníka a najmä riadenia tohto biznisu kľúčom k úspechu, pretože riešenia BI slúžia práve na podporu riadenia firiem našich zákazníkov. Členovia projektových tímov musia pozerať na riešenú problematiku očami zákazníka. Musia sa vcítiť do jeho pracovných úloh a rozhodovacích procesov a prinášať také riešenia, ktoré vyriešia potreby manažérov zákazníka. S tým, samozrejme, súvisí aj nevyhnutnosť efektívnej komunikácie a proaktívneho vysvetľovania jednotlivých krokov zákazníkovi, aby dodávateľ splnil všetky jeho očakávania a potreby.
Verím, že zohľadnením týchto trendov sa bude dariť lepšie uspokojovať aktuálne potreby zákazníkov a prinášať im riešenia, pomocou ktorých budú efektívnejšie riadiť spoločnosti. Pritom je dobré nezabudnúť na sledovanie aktuálneho vývoja v oblasti riadenia firiem v jednotlivých odvetviach, ktorý musia dodávané riešenia BI reflektovať.

PETER MORÁVEK
Riaditeľ divízie Business Intelligence
Asseco Central Europe


Vytlačiť