Vybrať región
sk

DRG

Klasifikačný systém DRG

Klasifikačný systém DRG je mechanizmus slúžiaci na výpočet finančnej náročnosti liečby pacienta. Umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík. Zjednodušene, v tomto systéme je výška úhrady závislá od diagnózy pacienta.

Naše riešenie je komplexné a manažérom prináša analytické pohľady nad hospitalizačnými prípadmi, teda pomáha strážiť výnosovú aj nákladovú stranu nemocnice. Jednotlivé oddelenia tak potom vedia lepšie plánovať zdravotnú starostlivosť v nadväznosti na úhrady zdravotných poisťovní.

Základný modul Strix

Slúži na klasifikáciu DRG prípadov. Je vytvorený pre zdravotné poisťovne a nemocnice a umožňuje mimoriadne rýchle spracovanie a vyhodnotenie veľkého objemu dát ako aj možnosť plnej integrácie s inými systémami pri minimálnych požiadavkách na konfiguráciu prevádzkového prostredia.

Základná funkcionalita
  Zabezpečuje klasifikáciu nemocničných prípadov do DRG skupín na základe vstupných údajov
  Umožňuje ich mimoriadne rýchle spracovanie a vyhodnotenie
  Vypočíta celkovú finančnú náročnosť ako aj za každý nemocničný prípad zvlášť
Hlavné benefity
  Výška úhrady za jednotlivých pacientov zohľadňuje náročnosť ich liečby

Modul Surnia

Vytvára analytické prehľady, efektívne manažuje náklady a spätne analyzuje výnosy v DRG systéme. Poskytuje prehľadné reporty o produkcii, vykazovaní a dopadoch zavedenia DRG.

Základná funkcionalita
  Obsahuje základné prehľady o hospitalizačných prípadoch z výnosového a medicínskeho pohľadu
  Umožňuje kontrolovať hospitalizačné dávky pre zdravotné poisťovne ešte pred ich odoslaním
  Analyzuje kvalitu vykazovania a sleduje jej vývoj po oddeleniach
  V kombinácii s modulom Nesasio umožňuje priradenia nákladov k jednotlivým prípadom
Hlavné benefity
  Porovnanie výsledkov s referenciou za všetky nemocnice alebo podobné nemocnice v čase
  Obsahuje biznis logiku pre definíciu hospitalizačného prípadu a priradenia nákladov k prípadu
  Spätná analýza vykázanej základnej starostlivosti, porovnanie nákladovosti

Modul Nesasio

Ekonomický modul Nesasio pomáha sledovať náklady na jednotlivých pacientov. Prostredníctvom množstva údajov, ktoré má modul k dispozícii, určuje náklady na pacienta v reálnom čase. Ide o špeciálnu metodiku výpočtu nákladov na pacienta v dvoch krokoch. V prvom kroku sa podľa historických údajov vypočítajú jednotkové ceny pre rôzne typy nákladov. V druhom kroku sa vypočítané jednotkové ceny z prvého kroku použijú na ocenenie aktuálne prebiehajúcich prípadov. Pri spätnom hodnotení sa prípad prepočíta podľa skutočných nákladov za toto obdobie.

Základná funkcionalita
  Počíta náklady na hospitalizačný prípad na základe účtovných údajov a medicínskych ukazovateľov
  Rozpočítava obraty nepriamych stredísk
  Poskytuje detailné pohľady na štruktúru nákladov jednotlivých prípadov v kontexte medicínskych stredísk
  Vytvára cenník pre alokačné kľúče nemocničných stredísk ako nákladová cena za lôžkodeň, na operačnú minútu alebo nákladová cena za bod
Hlavné benefity
  Identifikuje najziskovejšie a najstratovejšie DRG skupiny
  Sleduje náklady na pacienta v čase a v danej štruktúre

Modul Otus

Monitoruje hospodárske výsledky nákladových stredísk nemocnice za účelom vyhodnotenia ich efektívnosti. Umožňuje rozpočítanie nákladov nepriamych stredísk podľa vlastnej konfigurácie rozpočítavania alebo na základe metodiky MZ SR.

Základná funkcionalita
  Umožňuje rozpočítanie výnosov podľa nákladov priamych nákladových stredísk podieľajúcich sa na poskytnutej zdravotnej starostlivosti
  Generuje účtovné obraty pre zaúčtovanie vnútroorganizačných nákladov a výnosov
  Monitoruje hospodárske výsledky nákladových stredísk po rozpočítaní vnútroorganizačných nákladov a výnosov

Modul Tyto

Expertný modul určený pre integráciu s nemocničným informačním systémom modeluje a kontroluje kódovania hospitalizačních prípadov. Vyhodnocuje správnosť vykázaných údajov v reálnom čase a v prípade potreby upozorní na nezrovnalosti alebo vzniknuté chyby.

Základná funkcionalita
  Je integrovaný s nemocničnými informačnými systémami, z ktorých zbiera relevantné informácie o pacientovi
  Pomáha predchádzať budúcim stratám v príjmoch nemocnice
Hlavné benefity
  Zvyšovanie kvality vykazovaných dát a tým predchádzanie budúcim stratám z príjmov
  Prehľadná doplnková obrazovka, ktorá odporučí lekárovi zvolenie kódov k danej diagnóze
  Užívateľský prívetivé používanie

Modul Tyto +

Je nadstavbou pre modul Tyto a zameriava sa na zníženie chybovosti vykazovania hospitalizačných prípadov počas ich revízie zo strany zdravotnej poisťovne.

Základná funkcionalita
  Prináša 110 nových kontrol
  Postupne pridáva ďalšie kontroly v nadväznosti na analýzu chybových protokolov zdravotných poisťovní
  Optimalizuje DRG pripočítateľné položky v module Tyto v originálnom variante