Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Na Slovensku vzniká Národná sústava kvalifikácií

Podľa posledných údajov Štatistického úradu SR je na Slovensku bez práce 14,2 % obyvateľov. Z hľadiska veku sú najpočetnejšou skupinou mladí ľudia od 25 do 34 rokov, ktorí tvoria až 31,3 % nezamestnaných Slovákov.

Naša krajina ako súčasť Európskej únie má záväzok reagovať na uvedené štatistiky a hľadať spôsoby, ako riešiť nezamestnanosť, ktorá je jednou z najvyšších v EÚ. Jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás, i v zahraničí, je Národná sústava kvalifikácií (NSK). Vytvorením sústavy kvalifikácií a referencovaním k Európskemu kvalifikačnému rámcu im totiž uľahčíme uznávanie kvalifikácií v celej Európe. NSK súčasne pomôže zosúladiť potreby trhu a obsah vzdelávania a tiež umožní ľuďom získať uznanie ich kvalifikácie, ktorú nadobudli praxou.

Slovenská Národná sústava kvalifikácií prinesie komplexný pohľad na kvalifikačný systém našej republiky, opíše čiastočné aj úplné kvalifikácie a na základe nich stanoví kritériá hodnotenia, ktoré sú potrebné na to, aby človeku mohla byť uznaná kvalifikácia. Cieľom je, aby ľudia, ktorí z akéhokoľvek dôvodu potrebujú mať uznanú kvalifikáciu, pretože to napríklad vyžaduje ich zamestnávateľ ako potvrdenie, že ovládajú to, čo deklarujú, nemuseli sedieť v škole, ak preukázateľne v danej oblasti stanovené obdobie pracovali. Nadobudnutie kvalifikácie sa tak pre občanov SR stáva rýchlejšie a hlavne pružnejšie. Do určitej úrovne možno takýmto spôsobom postupne naberať jednotky úplnej kvalifikácie a šplhať sa v rebríčku Národného kvalifikačného rámca práve systémom uznávania kvalifikácie. Okrem toho možno s vytvorenou Národnou sústavou kvalifikácií pracovať a na jej základe porovnávať vzdelávacie výstupy, ktoré sa dosahujú rôznymi formami vzdelávania.

Predstavte si, že váš syn sa vyučil za pekára, avšak po škole sa uplatnil ako murár. Po desiatich rokoch chcel pracovať v inej stavebnej firme, tá ho však odmietla pre „nevyhovujúce vzdelanie“. V súčasnosti totiž môže len ťažko dosiahnuť uznanie svojej kvalifikácie, keďže nemá v ruke papier, ktorý by dokazoval, že určité činnosti ovláda. Na to mu môže pomôcť Národná sústava kvalifikácií, ktorá postaví do popredia skutočné vedomosti, schopnosti a zručnosti nezávisle od toho, či ich získal v škole, na seminároch, kurzoch, či v praxi. V rámci jej implementácie bude zavedená možnosť preskúšania pred odbornou komisiou, teda absolvovanie skúšky a získanie dokladu o kvalifikácii. Toto formalizované potvrdenie kvalifikácie mu zaručí vhodnejšie uplatnenie na Slovensku aj v zahraničí.

Aby vytvorenie a následné využívanie Národnej sústavy kvalifikácií naplnilo očakávania a prinieslo stanovené efekty, vzájomná komunikácia zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií je v procese jej tvorby nevyhnutná. Preto sa počíta so zapojením vysokého počtu odborníkov priamo z jednotlivých odvetví národného hospodárstva a jednotlivých oblastí vzdelávania. Projekt nemôže vyriešiť celé spektrum problémov, ktoré sú na trhu práce prítomné, ale zásadným spôsobom napomôcť udržanie konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Naša vzdelávacia sústava nezodpovedá slovenskému trhu práce, pretože produkuje absolventov, ktorí sa nevedia uplatniť. Aby sa to zmenilo, musí dôjsť k jej zosúladeniu s potrebami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu v štruktúre a množstve, ako to bude trh práce vyžadovať. Zmeny by sa postupne mali premietať do definícií profilov absolventov, prípadne úprav legislatívy.

S cieľom vytvoriť kvalitný národný systém budú do tvorby NSK zapojené aj zamestnávateľské zväzy, združenia, komory, odborové zväzy a ďalšie profesijné zamestnávateľské organizácie. K ďalším zainteresovaným stranám patria odborníci v oblasti trhu práce, odborného školstva a systému celoživotného vzdelávania. Dohromady možno hovoriť približne o 1 200 odborníkoch.

V rámci Národnej sústavy kvalifikácií bude do októbra budúceho roka na Slovensku definovaných 1 000 kvalifikácií. Čo sa týka preskúšania pred odbornou komisiou, na Slovensku očakávame podobný úspech ako v Českej republike, kde za prvé dva roky prešlo preskúšaním 60 tisíc ľudí. V ČR bolo na rozdiel od nás popísaných 470 kvalifikácií, väčšinou takých, ktoré sa neučia v školách. Ak ľudia dostanú možnosť získať certifikát, ktorý potvrdzuje ich kvalifikáciu, môže to zvýšiť ich šance zamestnať sa a navyše ich aj motivovať ďalej sa vzdelávať. Národná sústava kvalifikácií nemá v žiadnom prípade nahrádzať vzdelávací systém, má ho len užšie prepojiť s trhom práce.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. Štátny inštitút odborného vzdelávania na ňom spolupracuje so spoločnosťou Asseco Central Europe a s radom zamestnávateľských a vzdelávacích inštitúcií. 

Súbory k stiahnutiu


Vytlačiť