Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Inovatívny spôsob získania kvalifikácie overením praxe záujemcov

Koľkí z nás vo svojom pracovnom živote robia to čo vyštudovali? Koľkí z nás si počas kariéry zvyšujú kvalifikáciu, a to či už pomocou rôznych vzdelávaní alebo praxou? Procesy, ktoré prebiehajú v spoločnosti sú také dynamické, že školské (formálne) vzdelanie vo väčšine prípadov už nestačí. Úspešné krajiny preto kladú čoraz väčší dôraz na celoživotné vzdelávanie, ktorým si ľudia môžu kvalifikáciu zmeniť alebo zvýšiť. Ako ale overíme, či ľudia ovládajú všetko, čo si nová kvalifikácia vyžaduje?

Štátny inštitút odborného vzdelávania po vzore ďalších krajín EÚ pripravil pilotný projekt, ktorého cieľom je štandardizovať vedomosti, zručnosti a kompetencie pre vybrané kvalifikácie a pilotne otestovať, ako ich ovládajú ľudia, ktorí majú záujem dať si overiť niektorú z týchto kvalifikácií. Prvou fázou národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike, ktorého dodávku zabezpečovalo Asseco Central Europe, bolo vytvorenie a správne nastavenie systému. Tento by priniesol inovatívny spôsob overovania kvalifikácií, a to nielen cez preskúšanie uchádzačov pred skúšobnou komisiou, ale aj uznávaním predložených dokumentov, dokladov a iných dôkazov o zvládnutí daných požiadaviek.

Na začiatku bolo potrebné vytvoriť a opísať postupy, ktorými sa bude nový systém riadiť a zadefinovať kritériá pre všetky subjekty, ktoré budú do procesov vstupovať. V spolupráci s expertmi z rôznych oblastí sa v projekte podarilo na základe spracovaných analýz a štúdií úspešne opísať postupy a kritériá pre všetkých 24 sektorov národného hospodárstva zapojených do projektu.

Zadefinovaním jasných kritérií na národných garantov a autorizované osoby sa položili základy pre úspešné fungovanie skúšobných komisií. Určením kritérií pre autorizované inštitúcie zároveň pripravili pôdu na vytvorenie siete inštitúcií, ktoré získajú oprávnenie vykonávať skúšky.

Budovanie štruktúr systému overovania kvalifikácií

V rámci druhej fázy projektu bolo potrebné v spolupráci so sociálnymi partnermi identifikovať a osloviť budúcich národných garantov a autorizované osoby a pripraviť ich na pôsobenie v pozícii predsedu skúšobnej komisie (národný garant) a členov skúšobných komisií (autorizované osoby).

Národní garanti sú vrcholní experti v oblasti kvalifikácií v jednotlivých odboroch. Ich úlohou je garantovať skúšky na overenie kvalifikácie, pripravovať budúce autorizované osoby a zároveň sa spolupodieľať na tvorbe hodnotiacich manuálov kvalifikácií. Autorizované osoby sú experti, ktorí po absolvovaní vzdelávania – programu odbornej prípravy realizujú spolu s národným garantom skúšky v spolupráci s príslušnou autorizovanou inštitúciou.

Vďaka kvalitnej spolupráci spoločnosti Asseco Central Europe, ako dodávateľa odborných aktivít projektu pod vedením riaditeľky divízie Public Consulting – Mirky Jurenkovej a profesionálnemu prístupu projektového manažéra národného projektu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Mateja Puzdera ako aj zapojeniu významných sociálnych partnerov sa v národnom projekte podarilo úspešne vytvoriť register viac ako 110 národných garantov. Zároveň na základe splnených kvalifikačných predpokladov a absolvovania programu odbornej prípravy bolo takmer 400 odborníkov zapísaných do registra autorizovaných osôb. Pre bezchybné fungovanie celého systému bola taktiež vytvorená sieť 150 autorizovaných inštitúcií.

Pilotné overovanie kvalifikácií s viac ako 2500 účastníkmi

Súbežne s napĺňaním registrov a vytvorením siete autorizovaných inštitúcií sa rozbehla aj tretia fáza projektu – samotné pilotné overovanie záujemcov, ktorí mali záujem získať osvedčenie o profesijnej kvalifikácii. Od novembra minulého roku bolo postupne do overovania zapojených všetkých 24 sektorov národného hospodárstva. Úspešným absolvovaním skúšky na overenie kvalifikácie získalo viac ako 2500 účastníkov osvedčenie o profesijnej kvalifikácii, ktoré im môže pomôcť v ich ďalšom kariérnom raste. Vzhľadom na to, že ide o národný projekt, je dôležité, aby bolo jeho dosah cítiť vo všetkých regiónoch – skúšky preto prebiehali nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Martine, Novákoch, Revúcej, Jelšave a ďalších mestách po celom Slovensku.

Pilotné overovanie prispelo k tomu, aby všetky zapojené súčasti systému overovania kvalifikácií, od záujemcov, cez členov komisie a autorizované inštitúcie až po autorizujúci orgán, ktorého úlohy v rámci projektu plnil Štátny inštitút odborného vzdelávania (priamo-riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR), vedeli poskytnúť na základe získaných skúseností kvalifikovanú spätnú väzbu a návrhy na vylepšenia. Takto získané postrehy prispejú k zdokonaleniu systému overovania kvalifikácií na Slovensku, ktorý sa tak môže stať významnou zložkou vzdelávacieho systému s výrazným dosahom na pracovný trh.

SITA
https://sita.sk/inovativny-sposob-ziskania-kvalifikacie-overenim-praxe-zaujemcov/


Vytlačiť