Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Komplexný systém DRG môže dopomôcť k lepšiemu hospodáreniu nemocníc

Prvé myšlienky ohľadom spájania zdravotných diagnóz do skupín sa podľa dostupných zdrojov začali šíriť už v roku 1975, pričom ich využitie nachádza svoje miesto aj dnes. O tom, akým spôsobom systémy DRG môžu dopomôcť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a ako pomáhajú zefektívňovať financovanie nemocníc, sme sa rozprávali s Jozefom Herdom, riaditeľom divízie nemocničných produktov v spoločnosti Asseco Central Europe.

 

NXT: Mohli by ste vysvetliť, čo je systém DRG (Diagnosis- -Related Group)?

JOZEF HERDA: V podstate ide o komplexný systém využívaný v oblasti zdravotníctva, ktorý kategorizuje pacientov s podobnými klinickými diagnózami do skupín. Všetky skupiny sú pritom definované určitým medicínskym priebehom a ekonomickými nákladmi, pričom ich hlavnou úlohou je zabezpečenie objektívnych a transparentných pravidiel na lepšiu kontrolu nemocničných výdavkov a spravodlivého financovania nemocníc zo strany zdravotných poisťovní. Je to v podstate úhradový mechanizmus zabezpečujúci transparentnú cenotvorbu nemocničných výkonov, ktorý sa vo svete už dlhodobo využíva.

 

NXT: Ako je na tom klasifikácia DRG na Slovensku?

JOZEF HERDA: Slovensko je v rámci EÚ jednou z krajín, ktorá klasifikáciu DRG ešte stále nevyužíva v plnej miere. Výpočet sumy nákladov, ktoré sú nemocniciam u nás preplácané, je definovaný tzv. kalkulačnou príručkou, pričom všetky platby sa určujú paušálne a bez ohľadu na skutočnú cenu poskytovaných zdravotníckych výkonov. V praxi to znamená, že rovnaké vyšetrovacie a liečebné aktivity a rovnaká zdravotná starostlivosť o hospitalizovaného pacienta je rôznymi zdravotnými poisťovňami uhrádzaná rôzne. Táto nesúrodosť následne vytvára priestor na neefektívne hospodárenie nemocníc a absenciu potrebnej súťaže medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

 

NXT: Čo by komplexné nasadenie systému DRG do našich nemocníc prinieslo?

JOZEF HERDA: Vyladenie a doplnenie systému úhrad DRG dopomôže k odstráneniu nehospodárnosti nemocníc a k celkovému zlepšeniu kvality poskytovaných služieb, pričom:

-  spravodlivo a transparentne prerozdelí finančné prostriedky,

-  flexibilne reaguje na zdravotný stav a potreby pacienta,

-  motivuje používateľov systému k efektivite,

- spravodlivo definuje výšku sumy vyplácanej za každý poskytnutý výkon zdravotnej starostlivosti.

Pokiaľ berieme do úvahy aj naše limitované verejné financie, aktuálny trend starnutia populácie, dynamicky sa rozvíjajúce medicínske technológie a rastúce požiadavky občanov na kvalitu zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutné začať s jeho komplexnou implementáciou čo najskôr. DRG jednoducho dopomáha k zavedeniu udržateľného systému zdravotníctva, k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti a podpore prirodzeného konkurenčného súboja o pacienta

 

NXT:: V súčasnosti sa vo veľkom hovorí aj o vízii Healthcare 5.0. Akým spôsobom do nej zapadá klasifikačný systém DRG?

JOZEF HERDA: Systémy DRG disponujú veľkým množstvom dát, ktoré pri zapojení umelej inteligencie a matematicko-predikčných modelov môžu priniesť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti možnosť plánovať očakávaný vývoj „produkcie“ nemocnice. ch implementácia navyše dopomôže k vzájomnému porovnávaniu sa medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čo umožní lepšiu distribúciu zdravotných výkonov. Nové metódy v zdravotníctve prídu skôr, ako by sme čakali. Nepotrvá dlho a zapojenie najmodernejších technológií v rôznych úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako je umelá inteligencia, strojové učenie, big data, klinické podporné a rozhodovacie systémy, matematicko-predikčné modely, telemedicína, štandardizované klinické postupy, budú pomáhať zdravotníckym profesionálom rozhodovať sa na dennej báze.

Zavedenie komplexného systému DRG do praxe teda predstavuje dôležitý predpoklad efektívneho fungovania nemocnice 21. storočia.

 

Časopis Nextech, september 2022

Nextech


Vytlačiť