Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Overovanie kvalifikácií: príležitosť pre celoživotné vzdelávanie a trh práce

Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v spolupráci s dodávateľom Asseco Central Europe, priniesol záujemcom možnosť získať osvedčenie o profesijnej kvalifikácii bez potreby ďalšieho vzdelávania. Dôležité preto bolo počas pilotnej fázy otestovať funkčnosť tohto systému v rámci všetkých 24 sektorov národného hospodárstva a zohľadniť pri tom ich špecifiká.

V úplnom začiatku projektu bolo kľúčové identifikovať vhodné kvalifikácie pre pilotné overovanie. Odborníci v rámci 24 sektorových expertných skupín vyberali z 1000 kvalifikácií opísaných v rámci Národnej sústavy kvalifikácií. Hlavnými kritériami výberu boli predovšetkým uplatniteľnosť kvalifikácie na trhu práce a možnosť získania kvalifikácie aj iným, ako formálnym (školským) vzdelávaním. Do posudzovania vhodnosti výberu samozrejme vstupovali aj iné faktory, ktoré mali zaručiť, aby sa vybrali kvalifikácie atraktívne pre záujemcov o overenie a pracovný trh. Po dôkladných analýzach a stretnutiach pracovných skupín odborníkov pre dané oblasti, bolo nakoniec sektorovými expertmi vybraných 332 kvalifikácií. Ku každej z týchto kvalifikácii bol spracovaný hodnotiaci manuál, ktorý predstavuje podrobný návod pre uchádzačov, skúšobnú komisiu a autorizovanú inštitúciu, ako postupovať pri overovaní. S pripravenými hodnotiacimi manuálmi už nič nebránilo spusteniu náboru uchádzačov a otestovania, ktoré kvalifikácie sú najžiadanejšie.

Priblíženie systému overovania kvalifikácií cieľovým skupinám

Nábor uchádzačov prebiehal viacerými spôsobmi. V začiatkoch bolo dôležité zapojiť predovšetkým zamestnávateľov, keďže práve oni sú tí, ktorí vedia najlepšie identifikovať, kde im chýba kvalifikovaná pracovná sila. V spolupráci so sociálnymi partnermi boli oslovené prvé spoločnosti a ich zamestnanci s ponukou získania alebo rozšírenia si kvalifikácie. Vďaka tejto aktivite sa v novembri minulého roku spustil proces overovania kvalifikácií, pomocou ktorého hneď v prvých mesiacoch získalo osvedčenie o profesijnej kvalifikácii niekoľko stoviek uchádzačov, a to bez potreby ďalšieho vzdelávania.

Ako uviedol projektový manažér národného projektu Matej Puzder, dôležitý zlom v procese náboru uchádzačov prišiel začiatkom roka, keď bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom memoranda bolo prezentovať systém overovania kvalifikácií na národnej a regionálnej úrovni, čím by sa táto možnosť dostala bližšie k uchádzačom o zamestnanie ako jednej z kľúčových cieľových skupín projektu. Na základe memoranda zástupcovia projektu vyrazili do regiónov, aby v spolupráci s úradmi práce pripravili informačno-poradenskú kampaň pre záujemcov o overenie kvalifikácie spomedzi nezamestnaných. V spolupráci s 19 vybranými pracoviskami ÚPSVaR absolvovali počas mája na strednom a východnom Slovensku 56 osobných stretnutí so skupinami uchádzačov, pričom jednu skupinu tvorilo v priemere 30 nezamestnaných. Oslovených tak bolo viac ako 1500 potenciálnych uchádzačov o overenie kvalifikácie.

Vďaka náborovej kampani, výbornej koordinácii aktivít Štátnym inštitútom odborného vzdelávania spolu s dodávateľom projektových aktivít – spoločnosťou Asseco Central Europe, ako aj výbornou spoluprácou všetkých zapojených subjektov sa mohlo na konci pilotného overovania pochváliť viac ako 2500 úspešných absolventov získaním osvedčenia o profesijnej kvalifikácii.

Overenie prebehlo vo všetkých 24 sektoroch hospodárstva, v rámci ktorých prejavili uchádzači záujem o 43 kvalifikácií. Nikoho asi neprekvapí, že najviac uchádzačov, vyše 1500, podalo žiadosť o overenie kvalifikácie Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, čím sa len potvrdila dôležitosť a sila automobilového a strojárskeho priemyslu pre našu ekonomiku. Najviac rôznych kvalifikácií bolo overených v sektore Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, čo potvrdilo odhady, že pôjde o jeden z kľúčových sektorov pre systém overovania kvalifikácií.

Kľúčový nástroj pre oblasť celoživotného vzdelávania a trhu práce

Výsledky pilotného testovania boli prezentované kľúčovým aktérom na záverečnej konferencii v Jasnej pod Chopkom 21. júna 2023. Všetci zúčastnení ocenili, že sa podarilo úspešne zrealizovať všetky aktivity a najmä pilotne overiť nastavenie a fungovanie systému. Ako uviedol Andrej Hutta, predseda Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a zároveň predseda správnej rady Asociácie duálneho vzdelávania zastupujúci Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR, tak v najbližšom desaťročí bude na trhu práce chýbať vyše 200 000 ľudí. To vytvára príležitosti pre úrady práce, aby viac využívali nové nástroje pri práci s uchádzačmi o prácu. Medzi takéto nástroje nesporne patrí aj funkčný systém overovania kvalifikácií, ktorý dokáže pružne reagovať nielen na demografický vývoj, ale aj na prebiehajúcu digitálnu revolúciu. Peter Fečík, zastupujúci Republikovú úniu zamestnávateľov, taktiež ocenil úspešné zvládnutie všetkých aktivít a zdôraznil, že ďalšou výzvou je „vychytať“ na základe pilotu všetky nedostatky, upraviť systém overovania kvalifikácií v legislatíve a s pomocou štátu, zamestnávateľov a ďalších kľúčových aktérov ho dostať do povedomia širokej verejnosti, lebo je to nástroj, ktorý má predpoklady na výrazné zlepšenie situácie v oblasti celoživotného vzdelávania a trhu práce.

SITA
https://sita.sk/overovanie-kvalifikacii-prilezitost-pre-celozivotne-vzdelavanie-a-trh-prace/


Vytlačiť