Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Vývoj inovatívnych technológií na Slovensku - Umelá inteligencia ako súčasť telemedicíny

Schopnosti umelej inteligencie (AI) a jej prínos pre naše životy fascinujú ľudstvo už desaťročia. Pokrok a inovácie v technológiách otvorili príležitosť na jej zavedenie v rôznych podobách, vďaka čomu možno využívať ponuku širokého spektra „nadľudských“ možností v nejednej oblasti. Nie je preto prekvapujúce, že trend zavádzania umelej inteligencie sa postupne otvára aj v zdravotníctve. Vo sfére, kde sa v poslednom období inovuje vo veľkej miere. Od zakladania elektronických zdravotných kariet, e-laboratórií, e-PN, využívania telemedicínskych zariadení až po virtuálne nemocničné oddelenia alebo individuálny online monitoring zdravotného stavu pacienta.

 

Virtuálne oddelenie – riešenia budúcnosti sa začínajú už dnes

V minulosti nepredstaviteľný zážitok, dnes realita v podobe virtuálneho oddelenia. Telemedicína, ako účinný nástroj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávanej na diaľku, sa začína zavádzať do praxe a uľahčuje úkony všade tam, kde to ich charakter umožňuje. Celý proces pritom prebieha veľmi jednoducho, digitálne a pod dohľadom odborného ošetrujúceho lekára. Ten prostredníctvom špecializovaného softvéru zaregistruje nového používateľa do telemedicínskeho systému a odovzdá mu súpravu meracích prístrojov, vyskladanú podľa individuálnych potrieb. Pravidelnými meraniami, ktoré pacient po vyškolení vykonáva samostatne, tak dochádza k mapovaniu potrebných fyziologických parametrov a životných funkcií určujúcich jeho aktuálnu zdravotnú kondíciu. Výsledky meraní sú graficky spracovávané a porovnávané so štandardom definovanými rozsahmi prípustných hodnôt, vďaka čomu ošetrujúci lekár okamžite vidí prípadné výkyvy sledovaných parametrov u pacienta. Všetky namerané hodnoty sa zároveň ukladajú aj do pacientovej elektronickej zdravotnej dokumentácie, ktorá v takejto podobe vytvára digitálnu dátovú platformu na predikciu vývoja jeho budúceho zdravotného stavu.

Telemedicína a jej prínosy

Zavedenie telemedicíny do procesu zdravotnej starostlivosti optimalizuje nielen prístup k možnostiam kontinuálneho odbornému dohľadu nad liečbou pacienta, ale aj samotnú vyťaženosť v zdravotníckych zariadeniach. Medzi jej preukázateľné benefity patria znižujúce sa počty pacientov čakajúcich v odborných ambulanciách, odbremenenie zdravotného personálu alebo uvoľnenie nemocničných kapacít pre náročnejšie prípady. Ide teda o nástroj, ktorý transformuje tradičný zdravotnícky priemysel do novej podoby zefektívňujúcej využívanie materiálnych a ľudských zdrojov v nemocniciach.

Vývoj inovatívnych riešení patriacich do medicíny 21. storočia nájdeme aj na Slovensku

Digitalizácia zdravotníctva spojená s prvkami umelej inteligencie tvorí dôležitý krok v procese budovania modernej a spoľahlivej základne medicíny 4.0. Tá práve vďaka využitiu širokej škály inovatívnych technológií z Industry 4.0 a ich implementácii do zdravotníckeho sektora otvára významné množstvo príležitostí pre riešenia uľahčujúce personalizovanú liečbu pacienta. Hoci by sa mohlo zdať, že téma využitia podobných prístupov aj v slovenskom zdravotníctve je hudba budúcnosti, opak je pravda. Skupina slovenských softvérových inžinierov v kombinácii s odbornými lekármi sa rozhodla prepojiť umelú inteligenciu a prediktívnu analýzu so systémom telemedicíny.

Umelá inteligencia založená na princípe neurónových sieti

Technológia so širokým potenciálom, na ktorej je koncept založený, využíva analýzy veľkého množstva údajov, štatistík a tzv. machine learningu čiže techník strojového učenia. Stavebným pilierom systému je pritom rozsiahla databáza nameraných údajov (big data), získaných prostredníctvom monitoringu pacientov. Tá slúži umelej inteligencii ako východisková základňa v procese hĺbkového učenia sa (deep learning), keď dochádza k identifikácii vzorcov a korelácií, ktoré môžu byť pre ľudské oko ľahko prehliadnuteľné. Využitie umelej inteligencie s možnosťami a presnosťou presahujúcou schopnosti človeka tak významne uľahčí odbornému lekárovi proces vyhodnocovania, predikcie a nastavenia liečby u pacienta. Ide o kľúčový komponent rozširovania možností virtuálnej starostlivosti v rámci celého kontinua potenciálnych medicínskych alternatív, ktorý by naši lekári mohli využívať už v blízkej budúcnosti.

 

Časopis Nextech, júl - august 2022

Nextech

 

 


Vytlačiť