Vybrať región
sk

DRG

Asseco DRG BI

Manažérsky informačný systém Asseco DRG BI kombinuje komplexný manažérsky a analytický pohľad na DRG dáta z pohľadu produkcie v reálnom čase. Jeho súčasťou je aj dátový sklad obsahujúci všetky detailné údaje o hospitalizáciách z jednotlivých DRG modulov. Dátový sklad je možné nasadiť aj bez komplexného DRG BI riešenia.

Základná funkcionalita
  Identifikuje najziskovejšie a najstratovejšie DRG skupiny, sleduje ich nákladovosť v čase a porovnáva ich štruktúru
  Ponúka DRG reporty pre jednotlivé oddelenia vrátane sledovania počtu hospitalizačných prípadov, CMI indexu, počtu ošetrovacích dní, priemerných nákladov na lieky či použitia špeciálneho zdravotného materiálu
  Porovnáva jednotlivé pracoviská a nemocnice podľa stanovených KPIs
  Generuje a automaticky zasiela personalizované reporty vytvorené podľa vlastných potrieb a preferencií
  Importuje údaje z modulu Tyto tj. z klasifikácie prípadu v nemocničnom systéme v reálnom čase
  Vytvára personalizované analytické prehľady pre manažérov, primárov a ekonómov

Modul Plánovanie

Uľahčuje plánovanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých segmentoch na základe analýzy minulých období. Je využiteľný predovšetkým pre jednodňovú, ústavnú a špeciálnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť a pre spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Rozlišuje fixné a variabilné nákladové druhy a definuje medziročné percento nárastu.

Základná funkcionalita
  Umožňuje plánovanie na úrovni špecializovaných kliník ako aj najpočetnejších A DRG skupín
  Uľahčuje definovanie rozpočtu pre jednotlivé zdravotné poisťovne a typy zdravotnej starostlivosti
  Pracuje s rozdelením nákladov do nákladových druhov podľa kalkulačnej metodiky
  Predikuje hospodársky výsledok na základe analýzy dát
  Preklápa plán produkcie na ekonomicky účtovný plán

Modul Reporting

Tvorí personalizované reporty podľa vlastných preferencií a požiadaviek. Sumarizuje pohľad na všetky získané dáta uložené v dátovom sklade.

Základná funkcionalita
  Umožnuje využitie širokého spektra filtrov, zoskupovania a zoraďovania údajov
  Generuje reporty vo formátoch pdf, xslx, ppt
  Ponúka personalizované nastavenie šablón a reportov vrátane prednastavenia filtrov
  Automaticky generuje a mailom rozposiela reporty vybraným osobám
  Funkcia „Drill down“ umožňuje prechod z reportov na podkladové zdrojové dáta