Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco CE uspelo v tendri na rozvoj informačného systému NKÚ SR

Asseco Central Europe a Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) podpísali 1. 10. 2013 kontrakt na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky. Ide o národný projekt financovaný z prostriedkov OPIS v hodnote zhruba 3,433 milióna EUR.

Podpisom zmluvy sa o dštartoval ďalší proces zlepšovania elektronických služieb najvyššej kontrolnej inštitúcie na Slovensku. Projekt má zlepšiť doterajšie služby NKÚ SR v oblastiach informovanosti občanov o jeho činnosti, plánovania a interakcie so subjektmi, ktoré podliehajú kontrole, ako aj prispieť k zvýšeniu efektivity kontrolnej činnosti.  

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský pri podpise zdôraznil, že zmluva je nielen vyvrcholením príprav, ale zároveň začiatkom intenzívnej práce. Vyjadril želanie, aby projekt pomohol napĺňať smerovanie, ktoré si NKÚ SR v tejto oblasti určilo, a aby bol rovnako úspešný ako prvý projekt, v rámci ktorého Asseco Central Europe dodávalo integrovaný Kontrolórsky informačný systém na podporu procesov NKÚ SR. Ten je do dnešného dňa prvým oficiálne ukončeným OPIS projektom. Aj Jozef Klein, CEO Asseco Central Europe, verí, že na obchodný úspech nadviaže spoločnosť úspešnou realizáciou. Prostredie, v ktorom sa daný projekt realizuje, kladie totiž vysoké nároky na kvalitu, plnenie dohodnutých termínov a produktívny spôsob komunikácie so zamestnancami zákazníka.

Jadrom celého systému bude modul kontrolórskeho systému, v rámci ktorého budú implementované všetky funkcionality týkajúce sa hlavnej činnosti NKÚ SR, a to najmä v oblastiach plánovania, vykonávania, vyhodnotenia a publikovania výsledkov kontrolnej činnosti. Systém bude umožňovať používateľom a subjektom, ktorí vykonávajú kontrolu alebo interný audit, aby sa informovali o štandardných postupoch vykonávania kontrol, medzinárodných kontrolných štandardoch a znalostnom know-how pre kvalitné a transparentné vykonanie kontroly alebo interného auditu. Služby budú poskytovať informácie prostredníctvom materiálov publikovaných na webovom sídle NKÚ SR. Modul medzinárodnej kontroly umožní aj zber a evidenciu informácií o subjekte pre potreby medzinárodných kontrol realizovaných Európskym dvorom audítorov (EDA). Zároveň bude rozšírený o nové možnosti podporujúce skenovanie, prevod dokumentov z papierovej do elektronickej podoby a ošetrenie dokumentov čiarovým kódom, ako aj zabezpečenie manažmentu dokumentov v elektronickej podobe.

Cieľom je implementácia elektronických služieb NKÚ SR prostredníctvom rozvoja už zavedených služieb a vybudovanie nových služieb e-Governmentu. Ide aj o zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou a umožnenie verejnosti, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, aby využívali možnosti e-Governmentu.


Vytlačiť